Sprawdzenie, do jakiej grupy działalności należy płatnik składek, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sprawdzenie, do jakiej grupy działalności należy płatnik składek, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(dotyczy płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON)

Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.
Płatnik składek zgłoszony w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego jest zgłoszony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Zasada ta ma zastosowanie w przypadku płatników, którzy:
• zgłaszani są po raz pierwszy w ZUS, przy czym przy ustalaniu liczby ubezpieczonych bierze się pod uwagę miesiąc, w którym podlega ubezpieczeniu wypadkowemu pierwszy ubezpieczony,
• w poprzednim roku kalendarzowym (np. przy ustalaniu wysokości składki na pierwszy rok składkowy - w roku 2002) nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tzn. byli zarejestrowani w ZUS, ale w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku nie zgłaszali ani jednej osoby do tego ubezpieczenia,
• byli skreśleni z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (np. przy ustalaniu wysokości składki na pierwszy rok składkowy - byli skreśleni na dzień 31 grudnia 2002 r.).
Sprawdzenia, do jakiej grupy działalności należy dany płatnik składek, dokonuje się w następujący sposób:
1. Na podstawie “Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON” należy ustalić rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), do której został zaklasyfikowany płatnik, oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, np. 4030B “Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)”.
2. Na podstawie dwóch pierwszych cyfr z kodu rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o którym mowa w pkt. 1, ustala się, do jakiego działu (na poziomie sekcji lub podsekcji) został zaklasyfikowany płatnik składek zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 128, poz. 829 z późn. zm.). Ustalony kod będzie jedno- lub dwuliterowy, co odpowiada grupowaniu rodzajów działalności na poziomie sekcji (podsekcji). Np. w przypadku płatnika zaklasyfikowanego do rodzaju przeważającej działalności oznaczonego kodem 4030B “Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)”, na podstawie dwóch pierwszych cyfr tego kodu - 40 “Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”, ustala się, że został on zaklasyfikowany do sekcji E “Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę”.

Comments are closed.