UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Od 1 stycznia 2003 r. następują zmiany w zasadach ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej ubezpieczeniem wypadkowym.
W okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy ustalają samodzielnie wszyscy płatnicy składek, według niżej podanych zasad.
Pierwszy rok składkowy obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2004 r., co oznacza, że począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2003 r. płatnik składek ma obowiązek wykazywania w nich składek na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów powołanych na końcu poradnika.
Każdy kolejny rok składkowy obejmuje składki na ubezpieczenie wypadkowe należne za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Tym samym, np. drugi rok składkowy będzie obejmował okres od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r.
Ustalona dla danego płatnika składek stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje przy wyliczaniu należnych składek za wszystkich ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego przez tego płatnika, bez względu na tytuł ubezpieczenia.
Pod pojęciem “płatnika składek” rozumie się płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynika z obowiązujących przepisów prawnych. Nie będą więc w tej sprawie wysyłane żadne zawiadomienia do płatników składek.

Comments are closed.