Wysokość składek

Wysokość składek
Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażona została w formie stóp procentowych, jednakowych dla wszystkich ubezpieczonych.
Obecnie stopy procentowe na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynoszą:
• na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenia rentowe - 13% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie wypadkowe do 31.12.2002 r. - 1,62% podstawy wymiaru, a od 1.01.2003 r. - od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru.
Należne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza lub w dół, jeżeli jest niższa od 0,50 grosza.
Od 1 stycznia 2003 r. płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe stosownie do przepisów ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673).
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe obliczoną od 1,93% podstawy wymiaru (tj. 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności) opłacają płatnicy:
• podlegający wpisowi do rejestru REGON i zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
• nie podlegający wpisowi do rejestru REGON (bez względu na liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego).
Płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON i zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której płatnik należy wg PKD (rozporządzenie Rady Ministrów z 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności - Dz.U. nr 128, poz. 829 z późn. zm.) ujętego w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Płatnicy składek zgłoszeni od 1 stycznia grupę działalności ustalą wg PKD ujętego w rejestrze REGON na dzień, w którym stali się płatnikami składek.
Stopę procentową składki dla grup działalności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy… (Dz.U. nr 200, poz. 1692) w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. nr 203, poz. 1720).
Płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON i zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przed terminem opłacania składki nie otrzymali zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, opłacają składkę zaliczkowo w wysokości 1,93% podstawy wymiaru. Po otrzymaniu zaświadczenia płatnicy są zobowiązani skorygować stopę procentową składki wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Szczegółowe zasady ustalania składek na ubezpieczenie wypadkowe zawiera poradnik pt. “Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za okres od 1 stycznia 2003 r. ‘’, który jest dostępny na stronach internetowych ZUS oraz w formie papierowej w oddziałach ZUS.
Płatnicy składek przekazują do dnia 31 stycznia danego roku za rok poprzedni informację ZUS IWA. Za rok 2003 informację ZUS IWA płatnicy przekazują do 31 stycznia 2004 r.
Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
• byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacje, i co najmniej 1 dzień w styczniu następnego roku,
• w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.
Szczegółowe wyjaśnienia zawiera poradnik “Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA‘’, który jest dostępny na stronach internetowych ZUS oraz w formie papierowej w oddziałach ZUS.

Comments are closed.