Dodatki pielęgnacyjne

Dodatki pielęgnacyjne
Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem analogicznym jak zasiłek pielęgnacyjny, tyle że przysługuje on do emerytury i renty i w związku z tym jest całkowicie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje on emerytom i rencistom wymagającej ze względu na stan zdrowia stałej opieki innej osoby, stan zdrowia musi być potwierdzony specjalnym orzeczeniem.

Comments are closed.