EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PO 31 GRUDNIA 1968 ROKU

EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PO 31 GRUDNIA 1968 ROKU

Osoby urodzone po tej dacie muszą ulokować część składki emerytalnej na indywidualnym koncie obsługiwanym przez ZUS, a część w jednym z otwartych funduszy emerytalnych (obowiązkowy podział składki między I i II filar), przy czym decyzję o wyborze funduszu należało podjąć – w momencie wprowadzenia reformy – do końca września 1999 roku, w przeciwnym razie fundusz zostaje przydzielony w drodze losowania.
Fundusze emerytalne mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy uprawniony może dowolnie wybrać fundusz, a fundusz nie może odmówić mu członkostwa (jeśli ubezpieczony spełnia ustawowo określone warunki – wiek i objęcie ubezpieczeniami społecznymi). Decyzja o wyborze OFE nie jest ostateczna. W ciągu dwóch pierwszych lat członkostwa zmiana funduszu następuje za opłatą. Po uzyskaniu dwuletniego stażu członkowskiego, ubezpieczony może nieodpłatnie przenieść zgromadzone składki do innego działającego na rynku funduszu. Można go też zmienić wcześniej: po 3 miesiącach decyzja zmiany funduszu wiązać się będzie z karą w wysokości 40% najniższego wynagrodzenia w gospodarce (obecnie ok. 200 zł), przed upływem 21 miesięcy wyniesie ona 35%, natomiast później symbolicznie 5%.
Wartość funduszu będzie oceniana przede wszystkim na podstawie cen rynkowych. Stan konta w momencie przejścia na emeryturę zostanie obliczony jako liczba zgromadzonych jednostek rozliczeniowych przemnożona przez wartość jednej jednostki na pięć dni przed wypłaceniem środków.
O sposobie inwestowania pieniędzy wpływających w postaci składek decyduje samo towarzystwo emerytalne. Państwo może jednak ustalić odpowiednie ograniczenia. Pieniądze ubezpieczonych mogą być lokowane w aktywa w banku lub inwestowane w papiery wartościowe.
Ważną zaletą oszczędzania na przyszłą emeryturę w II filarze jest możliwość dysponowania zgromadzonym kapitałem na rachunku w funduszu, na wypadek śmierci ubezpieczonego. W tym przypadku, połowa środków zgromadzonych na jego rachunku zostaje przekazana na rachunek współmałżonka. Pozostała część oszczędności emerytalnych zmarłego przypada osobie wskazanej przez niego, a w przypadku nie wskazania takiej osoby – członkom jego najbliższej rodziny w równych częściach, a w razie ich braku, w ostatniej kolejności spadkobiercom.
Po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego (dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat) emeryturę będzie można wykupić w wybranym Zakładzie Ubezpieczeń Emerytalnych. Ustawa określająca zasady funkcjonowania zakładów emerytalnych i wypłaty emerytur jest obecnie w trakcie przygotowywania.

OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PO RAZ PIERWSZY PRACĘ PO 31 GRUDNIA 1999 ROKU
I W LATACH NASTĘPNYCH

A. W dniu podjęcia pracy nie ukończyły 50 roku życia – takie osoby obowiązkowo w pełnym zakresie wchodzą do nowego systemu (będą uczestnikami I i II filaru). W okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy mają prawo wyboru funduszu, w przeciwnym razie podlegają losowaniu.
B. W dniu podjęcia pracy mają ukończone 50 rok życia – takie osoby obowiązkowo wchodzą w pełnym zakresie do I filaru.

Grupy społeczne podlegające ubezpieczeniu społecznemu :

1. Obowiązkowo:
a) pracownicy,
b) osoby wykonujące prace nakładczą,
c) osoby prowadzące działalność gospodarczą,
d) twórcy i artyści (wolne zawody),
e) bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych,
f) duchowni,
g) służby mundurowe (żołnierze zawodowi i niezawodowi, policjanci, UOP, SW, SG, Straż Pożarna),
h) osoby na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński.

2. Dobrowolnie:
a) małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w placówkach dyplomatycznych,
b) osoby wykonujące prace za granicą w firmach zagranicznych oraz osoby pracujące w Polsce w firmach zagranicznych oraz osoby pracujące w Polsce w firmach zagranicznych, które nie mają na terytorium Polski swojej siedziby i przedstawicielstwa,
c) studenci jeżeli podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu.

3. Osoby nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu:
a) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło,
b) członkowie rad nadzorczych i zarządów spółek nie zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło,
c) uczniowie odbywający praktyki szkolne,
d) zarządcy przedsiębiorstwa pracujący na podstawie umowy o dzieło,
e) syndyk masy upadłości prowadzący postępowanie upadłościowe,
f) osoba zarządzająca spółką z o.o. lub spółką akcyjną na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Comments are closed.