EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PO DNIU 31 GRUDNIA 1948 ROKU

EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PO DNIU 31 GRUDNIA 1948 ROKU
A PRZED 1 STYCZNIA 1969 ROKU

Osoby te mogą wybrać, czy zechcą ulokować całą składkę emerytalną na indywidualnym koncie obsługiwanym przez ZUS w ramach I filaru, czy też zdecydują się na wybór jednego z otwartych funduszy emerytalnych w ramach II filaru, co spowoduje konieczność przekazania części składki emerytalnej do wybranego funduszu emerytalnego.
Wysokość emerytury otrzymywanej z ZUS będzie zależała od kwoty zapisanej na indywidualnym koncie, czyli od tego, jakie płaciliśmy składki i jak długo. Zgromadzony na nim kapitał będzie oprocentowany tzn. poddawany waloryzacji według wzrostu emeryckiego koszyka cen towarów i usług. W momencie przejścia na emeryturę stan konta posłuży do obliczenia należnych świadczeń emerytalnych. Im większe będziemy opłacać składki i im dłużej będziemy pracować, tym wyższa będzie przyszła emerytura.
Większość emerytów odprowadzała składki do ZUS przed wejściem w życie nowego systemu. Zgromadzone w ten sposób środki zostaną dopisane do ich konta jako tzw. kapitał początkowy. Uprawnień emerytalnych zapisanych na indywidualnym koncie nie można będzie dziedziczyć.
Jeżeli więc ubezpieczony urodzony pomiędzy rokiem 1949 a 1968 nie przystąpił do OFE, otrzymuje emeryturę według zasad ustalonych dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1948 r., jeżeli warunki uprawniające do emerytury
w myśl dotychczasowych przepisów spełni do 31 grudnia 2006 r., z tym że wysokość jego emerytury będzie obliczana według nowych zasad, tych samych, jakie ustalone zostały w stosunku do wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.
Każdy ubezpieczony, którego obejmuje II filar, a zatem i ten urodzony między 1949 a 1968 rokiem ma prawo swobodnego wyboru funduszu emerytalnego. Można wybrać tylko jeden fundusz.
Środki zgromadzone w II filarze na koncie ubezpieczonego będzie można wykorzystać poprzez wykupienie dożywotniej emerytury z Zakładu Emerytalnego. Wysokość emerytury będzie zależała tylko od wieku ubezpieczonego i od długości okresu opłacania składek.
Natomiast dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ustanowione zostaną w odrębnej ustawie emerytury pomostowe. Emerytury te będą przysługiwały przedstawicielom tych zawodów i specjalności, w których wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – do osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego – będzie niewskazane lub niemożliwe ze względów medycznych. Świadczenia te będą dla wspominanych osób źródłem dochodów w okresie pomiędzy zakończeniem pracy a osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Źródłem ich finansowania będzie dodatkowa składka, płacona przez pracodawcę zatrudniającego takie osoby.

Comments are closed.