EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PRZED 01.01.1949 ROKU.

EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PRZED 01.01.1949 ROKU.

Prawo do emerytury z I filaru nabywają osoby, które spełniły łącznie dwa warunki:
1. Osiągnęły wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn .
2. Mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Okresy składkowe – okresy za które opłacono składkę na ubezpieczenie lub za które nie było obowiązku opłacenia składki, uznane przez ustawodawcę za okresy składkowe.
Okresy nieskładkowe – okresy bezczynności zawodowej z określonych przez ustawodawcę przyczyn np. okres sprawowania opieki nad małym dzieckiem; okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 uwzględnionych okresów składkowych.
Zachowana została także dla tej grupy wiekowej możliwość przejścia na emeryturę po osiągnięciu wymienionego wyżej wieku emerytalnego, lecz przy skróceniu o 5 lat okresu składkowego i nieskładkowego (tj. po udowodnieniu 15 lat okresu składkowego i nieskładkowego - w przypadku kobiet i 20 lat - w przypadku mężczyzn).
W odróżnieniu od dotychczas obowiązujących przepisów nie jest wymagane osiągnięcie wieku emerytalnego w okresie zatrudnienia lub w okresie równorzędnym z okresem zatrudnienia. Emerytura ta z uwagi na krótszy wymagany staż, nie jest objęta gwarancją podwyższenia jej do wysokości kwoty najniższego świadczenia, w przypadku gdy po obliczeniu jej wysokość będzie niższa od najniższej emerytury.
Niektórzy pracownicy mogą na swój wniosek przejść na wcześniejszą emeryturę. Uprawnienie to przysługuje:
• kobietom:
 po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej trzydziestoletni okres składkowy i nieskładkowy,
 po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej dwudziestoletni okres składkowy i nieskładkowy oraz jednocześnie zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy;
• mężczyznom:
 po osiągnięciu 60 lat, jeżeli udowodnili co najmniej dwudziestopięcioletni okres składkowy i nieskładkowy oraz uznani zostali za całkowicie niezdolnych do pracy.

Została zagwarantowana także możliwość przechodzenia na emeryturę osób z tej grupy wiekowej, wynikająca z odrębnych przepisów. Dotyczy to:
 inwalidów wojennych i wojskowych,
 kombatantów i innych osób uprawnionych,
 pracowników urzędów państwowych,
 pracowników samorządowych,
 żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu,
 mianowanych nauczycieli akademickich,
 osób uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy, z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo na skutek choroby zawodowej,
 pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 osób ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej

Comments are closed.