Renty szkoleniowe

Renty szkoleniowe
Rentę szkoleniową można przyznać osobie, która spełnia warunki przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy o która dodatkowo uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty.
Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.
Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 – ciu miesięcy, który może ulec skróceniu bądź wydłużeniu. Okres ulega skróceniu, gdy starosta zawiadomi organ rentowy:
1. o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu
2. o tym, że osoba nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu
Wydłużenie okresu może nastąpić na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, maksymalnie jednak o 30 miesięcy. Tak wiec renta szkoleniowa może być maksymalnie pobierana przez 36 miesięcy.
Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy jej wymiaru, natomiast 100% gdy niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Renta ta nie przysługuje w przypadku osiągania wynagrodzenia lub dochodu.

Comments are closed.