Renty

Renty

Podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Świadczeń Społecznych są emerytury i renty, które 1998 roku przeciętnie miesięcznie otrzymywało 7 183,5 tys. osób (bez osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego). Specyficzny dla polskiego systemu emerytalno - rentowego jest duży odsetek rent z tytułu niezdolności do pracy w całym portfelu emerytalno – rentowym (37,6%).
Od kilku lat liczba emerytów i rencistów systematycznie wzrasta. Jednocześnie obniża się liczba ubezpieczonych, za których były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Fakt ten w sposób znaczący pogorszył proporcje między liczbą osób aktywnych zawodowo, opłacających składki a liczbą emerytów i rencistów oraz zachwiały równowagą finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Comments are closed.