Składkę należy odprowadzić od każdej z wymienionych powyżej form organizacyjno-prawnych, niezależnie od przedmiotu prowadzonej działalności. Oznacza to, że jedna osoba może być zobowiązana do opłacenia składek z maksymalnie 10 źródeł przychodów.

Składkę należy odprowadzić od każdej z wymienionych powyżej form organizacyjno-prawnych, niezależnie od przedmiotu prowadzonej działalności. Oznacza to, że jedna osoba może być zobowiązana do opłacenia składek z maksymalnie 10 źródeł przychodów.
• Stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana od dodatkowych przychodów z działalności pozarolniczej przez:
o osoby pobierające świadczenie emerytalne lub rentowe w miesięcznej wysokości nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia i uzyskujące dodatkowe przychody z tej działalności w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury,
o osoby pobierające świadczenie emerytalne lub rentowe w miesięcznej wysokości nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia i opłacające podatek dochodowy w formie karty podatkowej z tytułu prowadzenia tej działalności.
Wymienione osoby z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, są natomiast zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie. Oznacza to, że osoby te są zobowiązane do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia i składania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w których wykazują podstawę wymiaru składki w wysokości wynikającej z art. 23 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz składkę:
o w wysokości “zerowej” - jeżeli w rozliczanym miesiącu kalendarzowym spełniły one warunki określone w art. 24 ust. 5 ustawy lub
o w wysokości wynikającej z przemnożenia wykazanej podstawy wymiaru składki przez obowiązującą stopę procentową składki - jeżeli w rozliczanym miesiącu kalendarzowym nie spełniły warunków określonych art. 24 ust. 5 ustawy.
• Stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana od dodatkowych przychodów z działalności pozarolniczej przez:
o osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i uzyskujące przychody z tej działalności w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury,
o osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i opłacające podatek dochodowy w formie karty podatkowej z tytułu prowadzenia tej działalności.
Wymienione osoby z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, są natomiast zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie. Oznacza to, że osoby te są zobowiązane do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia i składania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w których wykazują podstawę wymiaru składki w wysokości wynikającej z art. 23 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz składkę:
o w wysokości “zerowej” - jeżeli w rozliczanym miesiącu kalendarzowym spełniły one warunki określone w art. 24 ust. 6 ustawy lub
o w wysokości wynikającej z przemnożenia wykazanej podstawy wymiaru składki przez obowiązującą stopę procentową składki - jeżeli w rozliczanym miesiącu kalendarzowym nie spełniły warunków określonych art. 24 ust. 6 ustawy.

Stosownie do art. 24 ust. 7 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ:
o osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, dla których prowadzenie działalności pozarolniczej stanowi jedyne źródło przychodu, uzyskujące przychody z tej działalności nie przekraczające miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury,
o osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, dla których prowadzenie działalności pozarolniczej stanowi jedyne źródło przychodu, opłacające podatek dochodowy w formie karty podatkowej, opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Wymienionego przepisu nie stosuje się do osób, które opłacają podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i opłacające podatek w wyżej wymienionych formach nie wpłacają zaliczek na podatek dochodowy, a jedynie:
o ryczałt w określonej wysokości, zależnej od rodzaju prowadzonej działalności,
o podatek dochodowy w formie karty podatkowej w wysokości określonej w załączniku nr 3 do ww. ustawy, w zależności od zakresu działalności i wysokości stawek.
Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Uwaga!
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności. Z tytułu tej działalności nie podlegają bowiem ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Comments are closed.