Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszły w życie dwie reformy w sferze zabezpieczenia społecznego w Polsce:

Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszły w życie dwie reformy w sferze zabezpieczenia społecznego w Polsce:
1. reforma systemu ochrony zdrowia – polegająca na zastąpieniu dotychczasowego systemu publicznej służby zdrowia systemem ubezpieczenia zdrowotnego, opartym o odrębną składkę
2. reforma systemu ubezpieczeń społecznych – w tym, w pierwszym etapie, gruntowna reforma systemu emerytalnego, polegająca na wprowadzeniu dwóch obowiązkowych filarów, z których pierwszy finansowany jest metodą repartycyjną, natomiast drugi metodą kapitałową
Reforma ubezpieczeń społecznych wprowadzona ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, poza reformą systemu emerytalnego, oznacza również:
1. reformę organizacyjno – finansową, polegającą na wyodrębnieniu, w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:
a. funduszu emerytalnego – ze składką 19,52% podstawy wymiaru
b. funduszu rentowego – ze składką 13% podstawy wymiaru
c. funduszu chorobowego – ze składką 2,45% podstawy wymiaru
d. funduszu wypadkowego – ze składką docelowo od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru
jak też wprowadzeniu podziału składki między pracownika pracodawcę, w miejsce składki dotychczas opłacanej wyłącznie przez pracodawcę
2. wprowadzenie systemu indywidualnej ewidencji ubezpieczonych i płatników składek – pozwalającego na gromadzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w swych zasobach danych informacji niezbędnych dla ustalenia uprawnień i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego
3. reformę organizacyjną Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jako instytucji ubezpieczeniowej, której powierzono administracyjne wdrażanie zmian
Ubezpieczenie społeczne obejmuje praktycznie całą ludność kraju i zapewnia bezpieczne finansowe podstawy egzystencji jednostkom w sytuacjach, gdy z powodu choroby, inwalidztwa lub starości nie jest ona w stanie uzyskiwać przychodów z pracy zarobkowej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca swoim klientom kilkanaście rodzajów świadczeń, w różnych życiowych sytuacjach:
1. na rzecz rodziny i dzieci
a. zasiłek porodowy
b. zasiłek macierzyński
c. zasiłek wychowawczy
d. zasiłek opiekuńczy
e. zasiłek rodzinny
f. zasiłek pielęgnacyjny
g. świadczenia alimentacyjne
2. w przypadku choroby
a. zasiłek chorobowy
b. świadczenie rehabilitacyjne
c. renta szkoleniowa
d. zasiłek wyrównawczy
3. w przypadku długotrwałej niezdolności do pracy i śmierci żywiciela rodziny
a. renta z tytułu niezdolności do pracy
b. renta rodzinna

4. w przypadku starości
a. emerytura
5. inne
a. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
b. dodatek pielęgnacyjny do emerytur i rent
c. dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
d. zasiłek pogrzebowy

Comments are closed.