Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność - zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - uważa się:

Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność - zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - uważa się:
o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
o twórców i artystów,
o osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
o osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
o wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.
• Stosownie do art. 24 ust. 3 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, jeżeli ubezpieczony - osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba z nią współpracująca - uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła przychodów w ramach tej działalności lub współpracy, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego ze źródeł przychodów.
Oznacza to, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność i posiadająca kilka źródeł (n źródeł) przychodów w ramach tej działalności obowiązana jest do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku x n.

Comments are closed.