Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy, gdy konieczne jest osobiste sprawowanie przez pracownika opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 14, a jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, to zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres tego zwolnienia, ale nie dłużej niż przez 14 dni w roku kalendarzowym. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego, którego wysokość wynosi 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Comments are closed.