Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. Dziecku w wieku do 16 lat w przypadku stwierdzenia przez lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym kasa chorych podpisała umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, że ze względu na stan zdrowia wymaga ono ze strony innej osoby stałej opieki, polegającej na pielęgnacji lub na systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym lub rehabilitacyjnym. Stwierdzenie to jest równoznaczne z uznaniem dziecka za niepełnosprawne.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługujący dziecku w wieku do 16 lat wypłaca się po osiągnięciu tego wieku do czasu ukończenia nauki w szkole w przypadku stwierdzenia, że nadal wymaga ono ze strony innej osoby stałej opieki, polegającej na pielęgnacji lub na systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym lub rehabilitacyjnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.
3. Osobie w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność ta powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego
4. Osobie, która jest niepełnosprawna w stosunku znacznym
5. Osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo – wychowawczej, z wyjątkiem osób, za których pobyt rodzina ponosi odpłatność.
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej w 1995 roku waloryzacji emerytur i rent.

Comments are closed.