Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli dziecko nadal kształci się w szkole, zasiłek przysługuje do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 lat. W przypadku gdy dziecko 20lat kończy w ostatnim lub przedostatnim roku nauki w szkole, zasiłek rodzinny przysługuje nadal. Jest on wypłacany odpowiednio do zakończenia bieżącego lub następnego roku szkolnego, nawet jeżeli dziecko uczy się dłużej, powtarzając przedostatni lub ostatni rok nauki.
Na dziecko kształcące się w szkole zasiłek wypłaca się przez cały rok szkolny, a gdy studiuje w szkole wyższej – przez cały rok akademicki. W przypadku przerwy w nauce, spowodowanej chorobą dziecka będącego nadal uczniem lub studentem, zasiłek rodzinny wypłaca się przez okres tej przerwy.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje na dziecko:
1. pozostające w związku małżeńskim, chyba że związek małżeński został zawarty między osobami kształcącymi się w szkole
2. przebywające w domu pomocy społecznej, w domu dziecka lub w innej w innej placówce opiekuńczo – wychowawczej, jeżeli za jego pobyt rodzina nie ponosi odpłatności w wyniku formalnego zwolnienia z ponoszenia opłaty, dokonanego przez uprawniony organ, a także jeżeli opłata została ustalona, lecz rodzina nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań
3. kształcące się w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie (wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie)
4. przebywające w zakładzie karnym lub poprawczym
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty odpowiadającej 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy.

Comments are closed.