Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy
Zasiłek wychowawczy przysługuje pracownicy lub pracownikowi korzystającym z urlopu wychowawczego. Jego przyznanie uzależnione jest od wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, osoba uprawniona ma prawo do zasiłku wychowawczego prze okres 24 miesięcy kalendarzowych. Okres ten wynosi 36 miesięcy w razie opieki nad więcej niż jednym dzieckiem z jednego porodu lub w przypadku samotnego wychowywania dziecka. Jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem specjalnej troski, zasiłek może być wypłacany przez 72 miesiące.
Urlop wychowawczy może być udzielony osobie mającej co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia. Jest on przyznawany w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat życia, i może być wykorzystany najwyżej w czterech częściach.
W razie rozwiązania umowy o pracę w okresie urlopu wychowawczego, prawo do zasiłku wychowawczego ustaje z dnie rozwiązania umowy o pracę.
Zasiłek wychowawczy przysługuje wówczas, gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego nie przekracza 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy.

Comments are closed.