Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy
Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej. Jest on równy kwocie, o którą zmniejszyło się wynagrodzenie i może być wypłacany maksymalnie 24 miesiące.
O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub orzecznik lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, uprawnionemu do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy.
Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje:
1. z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy, nie później niż po 24 miesiącach od dnia, w którym ubezpieczony będący pracownikiem podjął rehabilitację
2. jeżeli z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego będącego pracownikiem rehabilitacja stała się niecelowa

Comments are closed.