Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
• Osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 10 ustawy o NFZ, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego płatnik składek na te ubezpieczenia.
• Osoby pozostające w stosunku służbowym zgłasza pracodawca.
• Żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe oraz pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, kandydatów na żołnierzy zawodowych zgłasza płatnik składek.
• Poborowych odbywających służbę zastępczą zgłasza pracodawca.
• Poborowych pełniących służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu zgłasza płatnik składek.
• Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będących w służbie kandydackiej zgłasza Szkoła Państwowej Straży Pożarnej.
• Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny organ emerytalno-rentowy wypłacający emerytury lub renty.
• Osoby pobierające emerytury lub renty z zagranicy zgłasza bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty.
• Osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne, uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze zgłasza podmiot wypłacający uposażenie lub świadczenie.
• Uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty zgłasza szkoła lub zakład kształcenia nauczycieli.
• Dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej zgłasza ta placówka lub dom pomocy społecznej.
• Dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nie przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej zgłasza ośrodek pomocy społecznej (z własnej inicjatywy, na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub na wniosek innej osoby).
• Studentów i uczestników studiów doktoranckich zgłasza szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie.
• Studentów i uczestników studiów doktoranckich będących cudzoziemcami, uznanymi za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, zgłasza szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie.
• Alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników zgłasza odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego odpowiednik.
• Słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłasza ta Szkoła.
• Stypendystów sportowych zgłasza podmiot wypłacający stypendium.
• Bezrobotnych zgłasza urząd pracy.
• Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza urząd pracy.
• Osoby nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zgłasza urząd pracy.
• Osoby korzystające z urlopu wychowawczego zgłaszają w imiennym raporcie miesięcznym pracodawcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne (tych ubezpieczonych, którym wypłacają zasiłek wychowawczy oraz tych ubezpieczonych, którym nie przysługuje zasiłek wychowawczy), ZUS (ubezpieczonych, którym wypłaca zasiłek wychowawczy).
• Osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej zgłasza ośrodek pomocy społecznej.
• Osoby bezdomne wychodzące z bezdomności zgłasza ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
• Osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego zgłasza ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program zatrudnienia socjalnego.
• Kombatantów nie podlegających ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub nie pobierających emerytury lub renty zgłasza Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
• Członków rad nadzorczych pobierających z tego tytułu świadczenia pieniężne zgłasza podmiot wypłacający świadczenie pieniężne.
Pozostałe osoby, nie wymienione wyżej, zgłaszają się do ubezpieczenia same.

Comments are closed.