Europay International

Europay International
jest wyłącznym licencjodawcą w Europie systemów finansowych noszących następujące znaki handlowe:
 Eurocheque – euroczeki,
 Eurocheque Piktogram – funkcja bankomatowa o zasięgu europejskim,
 Cirrus – funkcja bankomatowa o zasięgu światowym,
 Edc – funkcja debetowej karty płatniczej o zasięgu europejskim,
 Maestro – funkcja debetowej karty płatniczej o zasięgu europejskim,
 MasterCard – funkcja kredytowej karty płatniczej o zasięgu światowym ,

Karty gwarantowane

Karty gwarantowane
funkcjonują na podstawie złożonego w banku depozytu na rachunku bankowym, mającym zwykle charakter lokaty terminowej. Tego typu karty są wydawane klientom, którzy nie maja jeszcze utrwalonej pozycji i zdolności płatniczej (kredytowej). Karty powiązane z depozytami funkcjonują zwykle jako karty kredytowe (kredyt jest zabezpieczony lokatą). W przypadku konieczności egzekwowania roszczeń bank kieruje swoje postępowanie […]

Obrona cywilna

Obrona cywilna
Unia Europejska regularnie ponosi straty w wyniku wielkich katastrof żywiołowych i technicznych. Przykłady podano są poniżej :
• trzęsienia ziemi (1980 Włochy, 2739 ofiar śmiertelnych; 1976 Włochy, 977 ofiar śmiertelnych; 1953 Grecja, 455 ofiar śmiertelnych),
• powodzie (1973 Hiszpania, 350 ofiar śmiertelnych; 1963 Hiszpania, 500 ofiar śmiertelnych; 1962 Niemcy, 400 ofiar śmiertelnych),
• osunięcie się mas ziemi (1998 Włochy, […]

Ogólna polityka UE - Ochrona środowiska

Ogólna polityka UE - Ochrona środowiska
Ochrona środowiska jest jednym z głównych wyzwań stojących przed Europą. Działania na rzecz środowiska podejmowane przez Wspólnotę Europejską rozpoczęły się w roku 1972, od pierwszego tzw. programu działań. Do chwili obecnej uruchomiono sześć kolejnych programów działań, opartych na pionowym i sektorowym podejściu do problemów ekologicznych. W tym okresie Wspólnota przyjęła […]

Informacje i doradztwo - Zamówienia publiczne

Informacje i doradztwo - Zamówienia publiczne
Urzędnicy administracji potrzebują praktycznych i wystarczających informacji odnośnie nowych regulacji dotyczących zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie posługuje się Internetem jako głównym źródłem informacji, ale urzędnikom - którzy mają dzień wypełniony pracą - trudno jest śledzić wszystkie aktualizacje obowiązujących przepisów za pośrednictwem Internetu.
Urząd Zamówień Publicznych w Polsce skłonny jest […]

Kryteria kwalifikacji wykonawców i wyboru oferty - Zamówienia publiczne

Kryteria kwalifikacji wykonawców i wyboru oferty - Zamówienia publiczne
Dyrektywy Unijne posługują się dwoma formami kryteriów:
• kryteriami kwalifikacji wykonawców,
• kryteriami wyboru oferty.
Pojęcie kryteriów kwalifikacji wykonawców oznacza, że zamawiający w pierwszej kolejności opiera selekcję wykonawcy na - przykładowo - zdolnościach finansowych, ekonomicznych i technicznych. Kryteria te odnoszą się wyłącznie do cech charakteryzujących potencjalnych oferentów.
Po przeprowadzeniu powyższej analizy, […]

Organizacja lokalna i procedury - Zamówienia publiczne

Organizacja lokalna i procedury - Zamówienia publiczne
Gminy i powiaty powinny rozważyć uproszczenie organizacji lokalnej i procedur administracyjnych. Ponieważ procedury unijne zwiększają przejrzystość oraz obiektywizm kwalifikacji i wyboru oferenta, ryzyko nadużyć powinno zostać zminimalizowane.
Proces decyzyjny wśród samorządów duńskich jest mocno zdecentralizowany, zgodnie z lokalnymi wytycznymi, określanymi przez radę miasta lub powiatu. Jeżeli dany wydział nie […]

Procedura otwarta lub restrykcyjna i umowy ramowe - Zamówienia publiczne

Procedura otwarta lub restrykcyjna i umowy ramowe - Zamówienia publiczne
Wybór procedury otwartej bądź restrykcyjnej musi zależeć od konkretnej sytuacji, z uwzględnieniem elementów takich, jak sytuacja rynkowa oraz lokalne warunki polityczne i gospodarcze.
Polskie samorządy normalnie organizują przetargi nieograniczone, które zbliżone są do procedury otwartej. Jednakże ogłaszanie przetargów otwartych w całej Europie nie jest praktyczne, dlatego […]

Wspólna Nomenklatura Zamówień - Zamówienia publiczne

Wspólna Nomenklatura Zamówień - Zamówienia publiczne
Innego rodzaju standardy stanowią klasyfikacje lub nomenklatura opisująca przedmiot przetargu. W chwili obecnej istnieją oddzielne systemy nomenklatury dla robót, dostaw i usług. Tworzony jest natomiast nowy, ogólny system, zwany Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV). Kody CPV składają się z dziewięciu cyfr. Kody te i definicje produktów (towarów i usług) we […]

Zadania wykonywane przez polskie gminy i powiaty

Zadania wykonywane przez polskie gminy i powiaty
Gminy ożywiono w Polsce w 1990 roku po czterdziestoletniej przerwie. Szereg dotychczas wprowadzonych reform przyczyniło się do zwiększenia znaczenia gminy jako podstawowego i najważniejszego szczebla administracji publicznej, zaspakajającego wspólne potrzeby społeczności lokalnej. W Polsce jest 2478 gmin. Średnia polska gmina liczy 10-15 tys. mieszkańców; liczba ludności w gminach wiejskich […]