PAŃSTWO A KOŒCIÓŁ : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :

PAŃSTWO A KOŒCIÓŁ : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :

konstytucja marcowa - kompromis, odrzucenie modelu rozdziału ale i nie przyznano religii katolickiej pozycji religii państwowej; system powiązania państwa z Koœciołem - państwo zwierzchnie prawa nad wszystkimi koœciołami, uznanie przez państwo zasad religijnych w sferze swego działania i życia publicznego m. in: sakralny wstęp do konstytucji, religijna forma przysięgi prezydenta, obowiązek nauki religii w szkołach; prymat ustawodastwa państwowego nad prawem wewnętrznym wszystkich koœciołów; nie przeprowadzono równouprawnienia wszystkich związków religijnych, ustanowiono system legalizacyjny - podział na wyzania prawnie przez państwo uznane i nie uzane; uznane (prawo do zbiorowego i publicznego odbywania nabożeństw, samodzielne prowadzenie swych spraw wewnętrznych, posiadanie i nabywanie majątku ruchomego i nieruchomego, zarządzania nim i rozporządzania); nie uznane (brak uprawnień, tworzyły zbiorowoœci religijne istniejące tylko faktycznie, ograniczenie wolnoœci wyznania, uniemożliwienie propagowania zasad swojej wiary i publicznego odbywania praktyk religijnych); wyróżnienie Koœcioła katolickiego (odmienny zakres autonomii i tryb regulacji sytuacji prawnej, prawo do zarządzania się własnymi normami wewnętrznymi - prawo kanoniczne; przywileje honorowe - pierwszeństwo w uroczystoœciach państwowo-religijnych); 10 II 1925 podpisanie konkordatu w Watykanie (Koœciół katolicki pełna wolnoœæ, swobodna jurysdykcja, zarząd swoimi sprawami i majątkiem; duchowieństwo specjalne przywileje : zwolnienie od służby wojskowej, ochrony karna, prawo nabywania i posiadania majątku ruchomego i nieruchomego; korzyœci rządu - uznanie przez Watykan granic politycznych Polski, prawo wnoszenia sprzeciwu wobec kandydatów na stanowiska koœcielne)

Comments are closed.