RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA :

RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA :
1. USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ KRAKOWSKIEJ:
kongres wiedeński- postanowienie że Kraków zostanie wolnym miastem, niepodległym i œciœle neutralnym pod opieką 3 mocarstw;
ustawy konstytucyjne z 1815 i 1818 (porozumienie 3 mocarstw co do ustroju, charakter liberalny, gwarancje samodzielnoœci, udziału mieszkańców w administracji, ustawodastwie i sądownictwie); Senat (rząd Krakowa, skład prezes i 14 senatorów, 6 dożywotnio, kompetencje: egzekutywa, inicjatywa ustawodawcza, mianowanie i odwoływanie urzędników, prawo łaski, sąd kompetencyjny; prezes- reprezentacja na zewnątrz, nadzór i zwierzchnictwo nad Dyrekcją Policji); Zgromadzenie Reprezentantów ( 41 członków, czyynne i bierne prawo wyborcze na cenzusie majątkowym i wykształceniu, ustawodastwo, kontrola nad administracją, pociąganie do odpowiedzialnoœci urzędników)
2. FUNKCJONOWANIE USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ KRAKOWSKIEJ :
brak suwerennoœci, opieka 3 mocarstw które reprezentowały jej interesy za granicą; 3 rezydenci mocarstw (utworzyli konferencję rezydentów- ingerowanie w sprawy zarządu krajem, ustywodastwa, sądownictwa, ograniczając rolę organów konstytucyjnych); w okresie powstania listopadowego zajęta przez wojska rosyjskie które wycofały się wskutek protestów Austrii; 1833 - rewizja konstytucji (ograniczenie wolnoœci obywatelskich, pozbawienie Zgramadzenia Reprezentantów kompetencji, zmodyfikowanie składu senatu, konferencja rezydentów zwierzchnim organem władzy); 6 XI 1846 - traktat austriacko-rosyjsko-pruski (Kraków wszedł w skład Austrii)

Comments are closed.