Koncepcje: - społeczeństwo amerykańskie

Koncepcje: - społeczeństwo amerykańskie

Ewolucjonizm

Koncepcja powstała ponad 100 lat temu, obecnie występuje pod postacią neoewolucjonizmu.
Cechą charakterystyczną ewolucjonizmu są:
- immanentne i stałe fazy rozwoju
- społeczeństwa są na róznych fazach rozwoju
- rozwój jest liniowy
- różne stadia rozwoju
Ewolucjonizm nie ma racji bytu w klasycznej formie (Comte). Zakładał on przewidywanie i ekstrapolację w przyszłość, przygotowywanie się na jej nadejście. Charakteryzował się wiarą w postęp (a nie odpowiadał na pytania co to jest ten postęp i jak go mierzyć?).
Koncepcja „raju utraconego” – postęp już minął

Społeczeństwo amerykańskie
W latach 1860-1960 jest to społeczeństwo przemysłowe, dlatego należy je analizować w ujęciu ewolucyjnym. Analizie poddano politykę, społeczeństwo i gospodarkę. Prognozy były optymistyczne. Trendy nie były widziane przez współczesnych, widzimy je dopiero z perspektywy lat

Anthony Giddens – epoka highmodernity, a nie postmodernity; wzrost ryzyka przewidywania

Rewolucja

Nie jest przeciwieństwem ewolucji, tylko jej przyspieszeniem. Jest mało przydatna w analizie społeczeństwa USA (jedyne rewolucje to ta przez duże R i rewolucja przemysłowa).

Funkcjonalna

B. Malinowski

„Dzikie i zdziczałe społeczeństwa”

- eufunkcja – coś korzystnego
- maksymalne zaspokojenie potrzedb społeczeństwa w danym momencie nazywamy eufunkcjonalnym (formy zaspokajania potrzeb to funkcje)
- pojęcie instytucji – Malinowski
- funkcjonalizm strukturalny to amerykańska wersja neofunkcjonalizmu
- Robert Merton – stworzył pojęcia eufunkcji i sysfunkcji

Konfliktu

- rozpad i rozbicie struktur

Ralf Darhendorf (opozycja do funkcjonalizmu, ale nie marksista), nie ewolucja, ale napięcia i konflikty
- funkcje konfliktu społecznego
- konflikt ma być rozwiązany, co znowu nie jest takie częste

Modernizacja

Współcześnie popularniejszym określeniem jest postmodernizm.

Anthony Giddens
- ciężko wyobrazić sobie zakończenie procesów modernizacji
- miasta i przemysł (można tu postawić zarzut amerykocentryzmu – amerykańskie miary)
- próba znalezienie różnych aspektów modernizacji:
• urbanizm – jako sposób życia
• modernizacja – zanik emocjonalnego czy ideologicznego aspektu życia, na rzecz racjonalnej wersji
- urbanizacja to proces wielopłaszczyznowy

„Wielkim wartościom dano wakacje, wakacje stały się wielką wartością”

Paradoks modernizacyjny w społeczeństwie amerykańskim. Z jednej strony jest on religijne, niezależnie od grupy narodowościowej (brak laicyzacji), co stoi w sprzeczności z faktem modernizacji ekonomicznej

Modernizacja w sensie nominalistycznym oznacza modernizację osobowości.

Comments are closed.