pojęcia związane z turystyką:

pojęcia związane z turystyką:

agroturystyka – wypoczynek w gospodarstwach rolnych, u rolnika uprawiającego rolę,

atrakcyjność turystyczna – występowanie pewnej cechy charakterystycznej, przyciągającej turystów na pewne tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomników historii, oraz różnych innych ciekawych obiektów zagospodarowania przestrzennego,

chłonność turystyczna – maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą jednocześnie przebywać na danym obszarze nie powodując dewastacji i degradacji środowiska naturalnego, pogorszenia warunków wypoczywania (dla szlaków przepustowość)

czas wolny – zespół zajęć, którym jednostka może się poświęcić z własnej woli w czasie wolnym od pracy, obowiązków rodzinnych i społecznych, w związku z dążeniem do bezinteresownego rozwoju swojej wiedzy i wykształcenia lub dobrowolnego udziału w życiu społecznym, jak i w celu rozwoju własnych zdolności twórczych,

dostępność turystyczna – możliwość dojazdu środkami komunikacji do celu przyjętej podróży oraz system szlaków komunikacyjnych umożliwiający turyście odbywanie wycieczek,

ekoturystyka – wszelkie formy turystyki, które są adekwatne do właściwych walorów turystycznych, zgodne z regułami planowania i osiągnięciami techniki w warunkach pełnej etyki ekologicznej, zarówno podczas przystosowania obszaru do eksploatacji jak i podczas wykorzystania,

funkcja turystyczna – działalność społeczno ekonomiczna, skierowana na potrzeby turysty i którą spełnia w systemie gospodarki narodowej,

miejscowość turystyczna – jednostka osadnicza, która ze względu na walory turystyczne, infrastrukturę turystyczną i dostępność komunikacyjną stanowi punkt docelowy lub etapowy migracji turystycznej,

odwiedzający – podróżny, którego wyjazd wiąże się z turystyką; nocuje albo nie nocuje (odwiedzający jednodniowy); pobyt nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a podstawowym celem nie może być zarobek,

podróżny – osoba podróżująca poza miejscem zamieszkania,

pojemność turystyczna – maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego mogących korzystać równocześnie z poszczególnych urządzeń, nie przyczyniając się do zmniejszenia zakresu i poziomu podaży usług turystycznych oraz dezorganizacji życia społeczno-gospodarczego,

potencjał turystyczny – zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na danym terenie,

potrzeby turystyczne – zespół potrzeb człowieka związanych z koniecznością regeneracji jego sił fizycznych i psychicznych oraz pragnieniem rozwoju własnej osobowości, których zaspokojenie następuje w czasie wolnym od pracy i innych obowiązków i które realizowane są w przestrzeni turystycznej,

przemysł turystyczny – przedsiębiorstwa i obiekty oferujące urządzenia i obiekty dla turystów,

przestrzeń turystyczna – część przestrzeni geograficznej i społeczno-ekonomicznej, w której zachodzą zjawiska turystyczne,

region turystyczny – obszar charakteryzujący się walorami turystycznymi oraz odpowiednimi do nich walorami ,

rekreacja – wszelkie czynności podejmowane dla regeneracji sił, a przejawiające się w uczestniczeniu w rozrywkach kulturalnych, grach sportowych, czy też innych formach ruchu turystycznego, po godzinach pracy i szkolnych, poza czynnościami społecznymi i obowiązkami domowymi, specyficzna postawa psychologiczna,

turysta – osoba znajdująca się dobrowolnie, czasowo poza miejscem stałego pobytu i środowiskami związanymi z codziennym rytmem życia,

walory (zasoby) turystyczne – zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów przyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowania turysty (decydują o atrakcyjności turystycznej),

zagospodarowanie turystyczne – wynik działalności mającej na celu przystosowanie przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego.

Comments are closed.