24.01.2004-ustawa o ordynacji wyborczej do PE. - Polska w procesie integracji

24.01.2004-ustawa o ordynacji wyborczej do PE. - Polska w procesie integracji

Są pewne kwestie, które dotyczą jednostek i samorządów, gdzie kompetencje państwa i Wspólnoty są łączone, np. kwestia uprawnień dla cudzoziemców .Powinny być one „lepsze” dla obywateli UE niż dla innych , dlatego mają oni prawo zamieszkania, rejestracji, czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów przedstawicielskich każdego szczebla. Czy obywatel UE, lecz z innego kraju może stać na czele samorządu? Państwa nadbałtyckie i państwa grupy wyszehradzkiej powiedziały-NIE, reszta-TAK.

Kolejna kwestia: Przygotowanie specjalnych programów strategicznych do wykorzystania środków w pierwszym okresie członkowstwa. Na początku 2004 roku założono sobie różne „ambitne i nierealne” plany, m.in.
- w przeciągu 10 lat osiągniemy poziom 70% PKB per capita średniego we wszystkich państwach członkowskich
- transport: do 2010 będzie obowiązywał okres przejściowy, a później będą obowiązywały takie same standardy jak w UE
- energetyka: do 2010 włączymy się do transeuropejskiej sieci energetycznej i również będą takie same zasady funkcjonowania rynku energetycznego; nastąpi całkowita demonopolizacja
- ochrona środowiska: okres przejściowy do 2015; potem będą nas obowiązywały takie same zasady jak w pozostałych krajach UE
- polityka społeczna i zatrudnienia-wszelkie restrykcje mają być zniesione do 2010 na wszystkie stanowiska publiczne.
Oprócz tego zaaprobowano szereg innych spraw:

1) ustalanie standardów ochrony sanitarnej warunków w produkcji towarów spożywczych-( okres przejściowy dla PL: do 31.12.2008) w celu ochrony tych standardów ustanowiono urząd „kontrolerów”, którzy wydają atesty na działalności produkcyjną poświadczające spełnienie standardów europejskich. Polska w tej kwestii ma problem z Rosją , która domaga się ponownego skontrolowania towarów w polskich zakładach; nie chcą dopuścić towarów polskich na rynek rosyjski.

2) nieruchomości- PL będzie mogła przez 12 lat od przystąpienia ( jeżeli chodzi o możliwość nabywania gruntów ornych i lasów) zachować swoje własne regulacje wewnątrzpaństwowe. Może to skrócić bądź utrzymać te 12 lat; istnieje sugestia, iż powinna zastosować pewne przywileje, lecz jedynie dla tych farmerów unijnych, którzy sami bezpośrednio pracują na roli. Jeżeli chodzi o możliwość nabywania Czechy i Węgry mają 12 letni okres przejściowy, a Słowenia wykluczyła możliwość nabywania gruntów, z kolei nabywanie nieruchomości-okres przejściowy 3 lata.

4) możliwość podejmowania pracy- PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE!!!!!

5) swoboda świadczenia usług-na podst.art.44 :jeżeli mamy do czynienia z samozatrudnieniem, wówczas nie ma żadnych restrykcji i na terenie całej UE można dokonywać świadczeń. W pozostałych przypadkach są ograniczenia-okresy ochronne dla PL: do końca 2007 roku-nadal będzie obowiązywał system wydawania decyzji dla inwestorów i świadczących usługi ze starych państw członkowskich, chyba, że dopuści się bez żadnych zastrzeżeń do świadczenia usług na zasadzie wzajemności przez państwa .

6) wprowadzenie jednolitych zasad jeżeli chodzi o ustawodawstwo w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw-poprosiliśmy o okres ochronny, byśmy przez pewien czas mogli stosować przepisy jeszcze nie w pełni sharmonizowane do końca roku 2006, z wyjątkiem przedsiębiorstw użyteczności publicznej dla zaspokajania potrzeb ludności w miastach powyżej 10tyś, gdzie okres ten jest 5-letni.Chodzi np. o te wszystkie przedsiębiorstwa , które obsługują miasto Kraków. W roku 2010 mogą na ich miejscach pojawić się spółki cypryjskie lub inne i to wtedy one będą miały główny udział w „obsłudze” Krakowa, np. wywożenie śmieci.

7) pomoc państwowa (dotacje, subwencje)-do końca roku 2011 mamy zastosować przepisy w pełni wspólnotowe w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw i państwo do 2011 musi wycofać się z jakiejkolwiek pomocy finansowej, pośredniej lub bezpośredniej dla przedsiębiorstw polskich i musi zrównać w statusie prawnym wszystkie przedsiębiorstwa małe i średnie zarówno krajowe jak i unijne.

8) przemysł hutniczy- środki na restrukturyzację przemysłu hutniczego już się wyczerpały, natomiast zgodnie z ustaleniami-całkowita restrukturyzacja i liberalizacja tego przemysłu ma nastąpić w PL do 31.12.2006

9) stocznie-ostateczny termin w zakresie restrukturyzacji przemysłu stoczniowego został ustalony na 31.12.2008r.; PL stara się o przedłużenie tego okresu.

10) wycofanie wszystkich monopoli państwowych, z wyjątkiem tych, które są dozwolone prawem wspólnotowym- do końca 2008r.

11) rolnictwo-ustalono wysokość dopłat w pierwszym okresie członkowstwa dla państw , które właśnie przystąpiły, w zależności od rodzaju produkcji ma wynosić- 55% w 2004, 60% w 2005, 65% w 2006 i 70% w 2007.Od roku 2007-2013 będzie najprawdopodobniej zmieniona wspólna polityka rolna , w związku z tym nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądał system dopłat. Polska stoi na stanowisku, iż poziom dopłat w całej Wspólnocie Europejskiej obniżyć do 50% obecnych dopłat i objąć tymi dopłatami w sposób równy wszystkie państwa członkowskie. Nie udało się PL zachować wyjątkowo wysokich dopłat na produkcję niektórych roślin, (które stanowią monokulturę w pewnych regionach) ze względu na zbyt zróżnicowaną strukturę produkcji rolnej.

12) produkcja i ograniczenia przy sprzedaży niektórych owoców i warzyw- PL otrzymała okres 3-letni na zorganizowanie się w grupy producenckie, ustalenie wysokości upraw i możliwości bezpośredniego eksportu bez żadnych ograniczeń w ramach przyznanej kwoty do państw członkowskich. W tej chwili nasz eksport jest ograniczany, bo nie posiadamy zespołów producenckich; eksport jest wolny, ale tylko do określonej kwoty. Ustalono, że jeden producent nie może wyeksportować więcej niż za kwotę 100tyś EUR.

13) ustalenie kryteriów przepływu ludności z terenów wiejskich do terenów miejskich-postawiono warunek, że kolejne fundusze, które będą przyznawane w następnym okresie finansowania-będą miały na celu m.in. reorganizację struktur społecznych w państwach członkowskich. PL podobnie jak Słowenia, Słowacja i Węgry, zobowiązały się do stopniowego zmniejszania ludności zamieszkałej i pracującej bezpośrednio w rolnictwie.

14) podatki-istnieje obowiązek zlikwidowania wszelkich stawek preferencyjnych stosowanych w PL do końca 2007r. Ponadto wszelkiego rodzaju opłaty, które są pobierane pod różnego rodzaju pozorem przy przepływie towarów z innych państw mają zostać zlikwidowane do końca roku 2009.

15) EURO- po roku 2009 zostanie przeprowadzony przez Trybunał i EBC tzw. screaning, mający na celu sprawdzenie czy państwa przyjęte do UE w 2004 nadają się i spełniają warunki strefy EURO. * w traktacie akcesyjnym tych państw nie ma już klauzuli opting-out.*

16) Do końca roku 2005 PL zgodziła się otworzyć rynek na usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

17) 52,72% wszystkich środków pomocowych wpływa do Polski.

Comments are closed.