Meandry wielokulturowości w Brazylii i Stanach Zjednoczonych - Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych - USA i Brazylia.

Meandry wielokulturowości w Brazylii i Stanach Zjednoczonych - Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych - USA i Brazylia.
Obydwa społeczeństwa powstały w wyniku procesów kolonizacji, podboju ludności autochtonicznej, osadnictwa i zasiedlania przez ludność pochodzenia głównie europejskiego olbrzymich terytoriów zaoceanicznych, położonych na subkontynencie amerykańskim, integracji odrębnej etnicznie, rasowo i narodowo ludności niewolniczej i imigracyjnej według wzorów dominujących kategorii […]

Koncepcje: - społeczeństwo amerykańskie

Koncepcje: - społeczeństwo amerykańskie
Ewolucjonizm
Koncepcja powstała ponad 100 lat temu, obecnie występuje pod postacią neoewolucjonizmu.
Cechą charakterystyczną ewolucjonizmu są:
- immanentne i stałe fazy rozwoju
- społeczeństwa są na róznych fazach rozwoju
- rozwój jest liniowy
- różne stadia rozwoju
Ewolucjonizm nie ma racji bytu w klasycznej formie (Comte). Zakładał on przewidywanie i ekstrapolację w przyszłość, przygotowywanie się na jej nadejście. Charakteryzował się wiarą w […]

ODRODZENIE SIĘ PAŃSTWA POLSKIEGO : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :

ODRODZENIE SIĘ PAŃSTWA POLSKIEGO : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :
- sprawy polskie w latach I WS - wybuch wojny nadzieją Polaków na odzyskanie niepodległoœci; plany odbudowy państwa z rządami
państw zaborczych; różne orientacje kół […]

SYSTEM RZĄDÓW PARLAMENTARNYCH W LATACH 1919 - 1926 : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :

SYSTEM RZĄDÓW PARLAMENTARNYCH W LATACH 1919 - 1926 : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :
- tymczasowe zasady organizacji władzy państwowej - 22 XI 1918 - dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej
(pierwszy akt prawny o charakterze konstytucyjnym; tymczasowe […]

AUTORYTARNY SYTEM RZĄDÓW W LATACH 1926 - 1939 : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :

AUTORYTARNY SYTEM RZĄDÓW W LATACH 1926 - 1939 : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :
- Nowela sierpniowa (2 VIII 1926) - wzmocnienie władzy wykonawczej względem uprawnień parlamentu : prezydent (prawo rozwiązywania
sejmu i senatu przed upływem kadencji, […]

ADMINISTRACJA PUBLICZNA : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :

ADMINISTRACJA PUBLICZNA : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :
- struktura - powołana do bezpoœredniego realizownia zadań państwa w sferze funkcji wykonawczach, każda jednostka organizacyjna
wyposażona w uprawnienia zabezpieczające wykonywanie funkcji jej powierzonych (władztwo administracyjne […]

ORGANIZACJA SĄDOWNICTWA : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :

ORGANIZACJA SĄDOWNICTWA : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :
w II RP sądy powszechne i sądy szczególne; pomocnicze funkcje : prokuratura, Prokuratoria Generalna, adwokatura i notariat; konstytucja marcowa (najwyżniejsza pozycja niezawisłych sądów), konstytucja kwietniowa (sądy organami pod zwierzchnictwem prezydenta)
- […]

PAŃSTWO A KOŒCIÓŁ : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :

PAŃSTWO A KOŒCIÓŁ : - RZECZPOSPOLITA ( 1918 - 1939 ) :
konstytucja marcowa - kompromis, odrzucenie modelu rozdziału ale i nie przyznano religii katolickiej pozycji religii państwowej; system powiązania państwa z Koœciołem - państwo zwierzchnie prawa nad […]

POWSTANIE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ :

POWSTANIE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ :
1. USTRÓJ PAŃSTWA W OKRESIE PRZEJŒCIOWYM ( 1944 - 1947 ) :
do czasu uchwalenia małej konstytucji w II 1947 brak ustawy zasadniczej; specyficzna struktura aparatu państwowego, rozwiązania państwa socjalistycznego […]

POLSKA W LATACH II WOJNY SWIATOWEJ :

POLSKA W LATACH II WOJNY SWIATOWEJ :
1. USTRÓJ ZIEM POLSKICH POD OKUPACJAMI :
agresja na Polskę Niemiec i ZSRR ; przegranej kampanii wrzeœniowa; terytorium polskie pod okupacją obu mocarstw; 23 VIII 1939 - pakt […]