SCHARAKTERYZOWAĆ TYPY OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA I WYKAZAĆ ICH WPŁYW NA ŻYCIE SPOŁECZNE.

SCHARAKTERYZOWAĆ TYPY OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA I WYKAZAĆ ICH WPŁYW NA ŻYCIE SPOŁECZNE.
HIPOKRATES SKLASYFIKOWAŁ 4 TYPY OSOBOWOŚĆI: SANGWIK, CHOLERYK, FLEGMATYK I MELANCHOLIK. KLASYFIKACJA TA OPARTA JEST JEDYNIE NA TEMPERAMENCIE, TAK WIĘC MA ONA CHARAKTER PSYCHOLOGICZNY I ASPOŁECZNY.
DO NAJBARDZIEJ ZNANYCH TYPOLOGII OSOBOWOŚCI NALEŻY KLASYFIKACJA JUNGA. JEST TO PODZIAŁ NA INTROWERTYKA (ZAMKNIĘTY W SOBIE) I EKSTRAWERTYKA (OTWARTY NA LUDZI).
NATOMIAST […]

SCHARAKTERYZOWAĆ METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE SPOŁ.

SCHARAKTERYZOWAĆ METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE SPOŁ.
1 – INTEGRUJĄCE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU (UZGODNIENIE, KONFRONTACJA, STOSOWANIE CELÓW NADRZĘDZNYCH);
2 – METODA WYCOFANIA SIĘ;
3 – DOMINACJA I STŁUMIENIE (WYMUSZENIE, UNIK, ŁAGODZENIE, ZASTOSOWANIE ZASADY WIĘKSZOŚCI);
4 – KOMPROMIS (ARBITRAŻ, ROZDZIELENIE, ODWOŁANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA, PRZEKUPIENIE).

PRZEDSTAWIĆ RYS HISTORYCZNY SOCJOLOGII.

PRZEDSTAWIĆ RYS HISTORYCZNY SOCJOLOGII.
SOCJOLOGIA (łac. – SOCJETAS-SPOŁECZEŃSTWO, grec. – LOGOS-NAUKA) TO NAUKA O SPOŁECZEŃSTWIE, JEGO STRUKTURACH, FUNKCJONOWANIU I ROZWOJU. POWSTAŁA W 2 POŁOWIE XIX W. JAKO SAMODZIELNA NAUKA SPOŁECZNA. NAZWY TEJ PIERWSZY RAZ UŻYŁ W 1838 R. AUGUST COMTE. OZNACZAŁA ONA WG NIEGO METODĘ I NAUKĘ, KTÓRA MIAŁA PRZYCZYNIĆ SIĘ DO NAPRAWY SCHORZEŃ SPOŁECZNYCH. SCHORZENIAMI […]

CZYM JEST GRUPA SPOŁECZNA, JAKIE POSIADA CECHY I JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ JEJ RODZAJE ?

CZYM JEST GRUPA SPOŁECZNA, JAKIE POSIADA CECHY I JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ JEJ RODZAJE ?
GRUPA SPOŁECZNA TO PEWNA LICZBA OSÓB OBEJMUJĄCA CO NAJMNIEJ 3 OSOBY POMIĘDZY KTÓRYMI ISTNIEJE BEZPOŚREDNIA INTERAKCJA.
W GRUPIE WYSTĘPUJĄ: PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY, WSPÓLNE WARTOŚCI, WSPÓLNY CEL(E), WEWNĘTRZNA STRUKTURA SPOŁECZNA, PEWNA ODRĘBNOŚĆ OD INNYCH ZBIOROWOŚCI.
CECHY GRUPY SPOŁECZNEJ: CEL GRUPOWY, INTERAKCJE MIĘDZY CZŁONKAMI, WEWN. STRUKTURA […]

CZYM JEST WYWIAD JAKO METODA I NARZĘDZIE BADAWCZE ?

CZYM JEST WYWIAD JAKO METODA I NARZĘDZIE BADAWCZE ?
WYWIAD TO METODA POLEGAJĄCA NA PRZEPROWADZENIU ROZMOWY Z WYBRANYM RESPONDENTEM, W KTÓREJ TOKU PRÓBUJE SIĘ UZYSKAĆ JEGO ODPOWIEDŹ NA PEWIEN ZESTAW PYTAŃ. WYWIAD JEST TO SWOBODNA WYMIANA ZDAŃ MIĘDZY BADACZEM A BADANYM. WARUNKIEM WYWIADU JEST ŻYCZLIWY KONTAKT Z RESPONDENTEM. WYWIAD NALEŻY ROZPOCZĄĆ OD PYTAŃ OGÓLNYCH, NIEZASKAKUJĄCYCH, PO […]

SCHARAKTERYZOWAĆ KWESTIONARIUSZ JAKO NARZĘDZIE BADAWCZE.

SCHARAKTERYZOWAĆ KWESTIONARIUSZ JAKO NARZĘDZIE BADAWCZE.
KWIESTIONARIUSZ TO PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI, NA KTÓRE BADANY ODPOWIADA PISEMNIE. SĄ TO SPECJALNIE DOBRANE PYTANIA, KTÓRE POMOGĄ NAM WYWNIOSKOWAĆ PEWNE WŁAŚCIWOŚCI BADANEJ OSOBY.
PYTANIA MUSZĄ BYĆ OSTRE, PRECYZYJNE. NIE MOGĄ BYĆ SUGESTYWNE. PYTANIA MOGĄ BYĆ OTWARTE, PÓŁOTWARTE I ZAMKNIĘTE.
KWESTIONARIUSZ NIE POWINIEN BYĆ ZBYT DŁUGI.
KWESTIONARIUSZ WYPEŁNIAMY NP.: KIEDY JESTEŚMY PRZYJMOWANI DO NOWEJ PRACY. […]

CZYM JEST KONFLIKT SPOŁECZNY ORAZ SCHARAKTERYZOWAĆ JEGO RODZAJE.

CZYM JEST KONFLIKT SPOŁECZNY ORAZ SCHARAKTERYZOWAĆ JEGO RODZAJE.
KONFLIKT SPOŁECZNY ( łac.-CONFLIKTUS – ZDERZENIE). SUTUACJA KONFLIKTOWA POWSTAJE, GDY OCZEKIWANIA WZAJEMNE SĄ NIEZGODNE. WYWOŁUJE NEGATYWNE EMOCJE (LĘK, ZŁOŚĆ, SMUTEK ITP.) KONFLIKT SPOŁ. TO NIEROZWIĄZANA LUB ROZWIĄZANA W SPOSÓB NIEZGODNY Z OCZEKIWANIAMI SPRZECZNOŚĆ MIĘDZY JEDNOSTKAMI LUB GRUPAMI. KONFLIKT SPOŁ. TO TAKŻE STARCIE WYWOŁANE ROZBIEŻNOŚCIAMI POSTAW, SPOSOBÓW DZIAŁANIA, WARTOŚCI […]

SCHARAKTERYZOWAĆ OBSERWACJĘ I POMIAR SOCJOMETRYCZNY JAKO METODY BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH.

SCHARAKTERYZOWAĆ OBSERWACJĘ I POMIAR SOCJOMETRYCZNY JAKO METODY BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH.
GOODMAN - OBSERWACJA POLEGA NA STUDIOWANIU DZIAŁAŃ JEDNOSTEK LUB GRUP PRZEZ PRZYGLĄDANIE SIĘ IM BEZ ZADAWANIA PYTAŃ ANI BEZ WYWIERANIA WPŁYWU NA ICH ZACHOWANIE. UMOŻLIWIAJĄ BADAJĄCEMU DOGŁĘBNY OPIS ZACHODZĄCYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH I WŁAŚCIWYCH DLA NICH ZWIĄZKÓW PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH.
JANUSZEK, SIKORA – OBSERWACJA JEST SPOSTRZEGANIEM CELOWYM, ZAMIERZONYM I UKIERUNKOWANYM ORAZ […]

CZYM JEST SOCJOLOGIA JAKO NAUKA, JAKI JEST JEJ PRZEDMIOT, FUNKCJE I ZNACZENIE SPOŁECZNE

CZYM JEST SOCJOLOGIA JAKO NAUKA, JAKI JEST JEJ PRZEDMIOT, FUNKCJE I ZNACZENIE SPOŁECZNE
SOCJOLOGIA (łac. – SOCJETAS-SPOŁECZEŃSTWO, grec. – LOGOS-NAUKA) TO NAUKA O SPOŁECZEŃSTWIE, JEGO STRUKTURACH, FUNKCJONOWANIU I ROZWOJU.
SZCZEPAŃSKI – PRZEDMIOTEM BADAŃ SOCJOLOGII SĄ ZJAWISKA I PROCESY TWORZENIA SIĘ RÓŻNYCH FORM ŻYCIA ZBIOROWEGO LUDZI, STRUKTURY TYCH ZBIOROWOŚCI, ZJAWISKA I PROCESY, KTÓRE ZACHODZĄ, SIŁY SKUPIAJĄCE I ROZBIJAJĄCE […]

CZYM SĄ STOSUNKI SPOŁECZNE, JAK SIĘ DZIELĄ, NA JAKICH ZASADACH POWINNY BYĆ OPARTE I OD JAKICH CZYNNIKÓW ZALEŻĄ ?

CZYM SĄ STOSUNKI SPOŁECZNE, JAK SIĘ DZIELĄ, NA JAKICH ZASADACH POWINNY BYĆ OPARTE I OD JAKICH CZYNNIKÓW ZALEŻĄ ?
ZNANIECKI – STOSUNEK SPOŁ. TO SYSTEM UNORMOWANYCH WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY DWOMA PARTNERAMI NA GRUNCIE OKREŚLONEJ PLATFORMY. STOSUNKI SPOŁ. MOGĄ ISTNIEĆ TAKŻE MIĘDZY LUDŹMI STYKAJĄCYMI SIĘ TYLKO POŚREDNIO. PRZYJAŹŃ MIĘDZY DWOMA CHŁOPCAMI, STOSUNEK MIĘDZY PRACODAWCĄ A PRACOWNIKIEM, SOJUSZ […]