CZYM JEST WYWIAD JAKO METODA I NARZĘDZIE BADAWCZE ?

CZYM JEST WYWIAD JAKO METODA I NARZĘDZIE BADAWCZE ?

WYWIAD TO METODA POLEGAJĄCA NA PRZEPROWADZENIU ROZMOWY Z WYBRANYM RESPONDENTEM, W KTÓREJ TOKU PRÓBUJE SIĘ UZYSKAĆ JEGO ODPOWIEDŹ NA PEWIEN ZESTAW PYTAŃ. WYWIAD JEST TO SWOBODNA WYMIANA ZDAŃ MIĘDZY BADACZEM A BADANYM. WARUNKIEM WYWIADU JEST ŻYCZLIWY KONTAKT Z RESPONDENTEM. WYWIAD NALEŻY ROZPOCZĄĆ OD PYTAŃ OGÓLNYCH, NIEZASKAKUJĄCYCH, PO ZAKOŃCZENIU NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ WIENIE ODDAJĄCY PRZEBIEG ROZMOWY.

ZALETĄ WYWIADU JEST OBSERWOWANIE RESPONDENTA I JEGO REAKCJI NA ZADAWANE PYTANIA. WYWIAD POZWALA OKREŚLIĆ MOTYWY, POGLĄDY I ASPIRACJE LUDZI.

WADĄ SĄ BŁĘDY WYNIKAJĄCE ZE ZORGANIZOWANIA WYWIADU, CZYLI NIEJASNOŚĆ STAWIANYCH PYTAŃ, BŁĘDY SYTUACYJNE, KTÓRE WYNIKAJĄ Z NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU MIEJSCA, CZASU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA WYWIADU. WYSTĘPUJĄ TAKŻE BŁĘDY O PODŁOŻU PSYCHOLOGICZNYM (SKRĘPOWNAIE W UDZIELENIU INFORMACJI W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ODDZIAŁYWANIA PROWADZĄCEGO WYWIAD NA RESPONDENTA) I O PODŁOŻU SOCJOLOGICZNYM (WYNIKAJĄ ONE Z TZW. ROZBIEŻNOŚCI RÓL SPOŁECZNYCH PROWADZĄCEGO WYWIAD I RESPONDEN.).

WYWIAD JEST NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONĄ METODĄ BADAŃ UŻYWANĄ PRZEZ SOCJOLOGÓW, W KTÓRYM LUDZIE PROSZENI SĄ O UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA SERIĘ PYTAŃ DOTYCZĄCYCH ICH POSTAW, CECH, WARTOŚCI LUB WYDARZEŃ. (NP.: ILU LUDZI POPIERA KARĘ ŚMIERCI).
DOBRZE ZAPROJEKTOWANY WYWIAD WYKORZYSTUJE ZAZWYCZAJ ODPOWIEDZI KULKU TYSIĘCY RESPONDENTÓW, ABY PRZEWIDZIEĆ WYNIK WYBORÓW NA SZCZEBLU KRAJOWYM.
GOODMAN WYRÓŻNIA:
1 - WYWIAD KWESTIONARIUSZOWY (SPECYFICZNE PYTANIA LUB STWIERDZENIA W POSTACI FORMULARZA):
a - WYWIAD ZAMKNIĘTY (PYT. ZAMKNIĘTE);
b - WYWIAD OTWARTY (PYT. OTWARTE).
2 – WYWIAD SWOBODNY (ODPOWIEDZI WŁASNYMI SŁOWAMI, OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA WYWIAD MOŻE ZADAWAĆ DODATKOWE PYTANIA).
3 – WYWIAD TELEFONICZNY.

Comments are closed.