ELEMENTY WEWNĘTRZNE SYSTEMU POLITYCZNEGO

ELEMENTY WEWNĘTRZNE SYSTEMU POLITYCZNEGO
1.Układ instytucji politycznych:
-aparat państwa
-partie polit.
-grupy nacisku
-org. społ.
-jedn. ludzkie
-działania polityczne
-itd.
2.Instytucjonalna struktura systemu polit.:
-społeczność polityczna
-idea odrębnego systemu władzy państwa czyli poparcie większości obywateli na określony reżim
-reżim czyli system norm, wartości i instytucji
-władza czyli jednostki sprawujące konkretne role polityczne (funkcje).

Inne definicje systemu politycznego:
^ całokształt wzajemnych polit. powiązań istniejących w globalnym społ. systemie jakim jest społeczeństwo.

^ są to rzeczywiste zależności między podmiotami działań polit. wedle ich stosunku do władzy (albo się władzę posiada, albo się do niej dąży)

^ ogól organów państwowych i partii polit., oraz org. i grup społecznych formalnych i nieformalnych uczestniczących w działaniu polit. w ramach danego państwa, a także ogół generalnych norm i zasad regulujących wzajemne stosunki między nimi (df najbardziej obszerna)

Comments are closed.