Instytucja w socjologii

Instytucja w socjologii
zespół powtarzających się czynności społecznych uregulowanych w sposób normatywny i realizujących istotne funkcje społeczne. Instytucje są „narzędziami” służącymi zaspokajaniu potrzeb. Aspekt ten silnie akcentuje Władysław Piwowarski - instytucja to „struktura społeczna służąca trwałemu zaspokojeniu różnego rodzaju potrzeb ludzkich, tj. ważnych potrzeb całego społeczeństwa albo określonych grup w społeczeństwie”. Jan Szczepański wskazuje na cztery sposoby definiowania tego pojęcia: instytucja to l) „grupy osób powołanych dla załatwienia spraw doniosłych dla całej zbiorowości”, 2) „formy organizacyjne zespołu czynności wykonywanych przez niektórych członków grupy w imieniu całości”, 3) zespół urządzeń materialnych, 4) role społeczne. W ujęciu tym instytucja to osoby oraz przydzielone im środki i unormowane czynności, jakie te osoby mają wykonywać w imieniu i na rzecz szerszej zbiorowości. Socjologiczne rozumienie pojęcia „instytucja” znacznie odbiega od ujęć przyjętych w obrębie innych nauk społecznych (np. w ekonomii, naukach o organizacji i zarządzaniu), a także od potocznego rozumienia tego terminu. Pojęcie to w socjologii ma o wiele szersze znaczenie - oznacza nie tylko jakiś urząd, przedsiębiorstwo lub podobny twór organizacyjny, lecz także rodzinę, system pokrewieństwa, własność, państwo. Instytucją może być pojedyncza osoba, o ile w sposób regularny i powtarzający się realizuje ważne funkcje na rzecz zbiorowości.

Comments are closed.