Interakcja społeczna w socjologii

Interakcja społeczna w socjologii
wzajemne oddziaływanie jednostek na siebie. Interakcja jest procesem komunikowa­nia, w wyniku którego jednostki nawzajem modyfikują swoje działania (stosunki face to face). Komunikacja ta ma charakter werbalny oraz (lub) nie­werbalny - gesty, mimika, ruchy ciała, wy­gląd zewnętrzny itp. Nieodłącznym skład­nikiem procesu interakcji jest definiowanie sytuacji oraz interpretowanie zachowań partnera. Każda ze stron interakcji przyjmu­je pewne założenia na temat partnera (np. kim jest, do czego zmierza), które w trakcie przebiegu interakcji mogą okazać się błęd­ne i mogą wymagać modyfikacji. Ponadto jednostka stara się antycypować przebieg interakcji, a zwłaszcza przewidywać reakcje partnera na własne zachowania. Przewidywania te w znacznym stopniu zwrotnie określają przebieg realizowanego działania. Badaniem interakcji zajmuje się głównie tzw. socjologia życia codziennego, a w jej obrębie interakcjonizm symbolicz­ny, etnometodologia, teoria dramaturgiczna.

Comments are closed.