KLASYFIKACJA PARTII POLIT. WG KRYTERIÓW:

KLASYFIKACJA PARTII POLIT. WG KRYTERIÓW:
a.K. reprezentacji interesów
b.K. środowiskowe (a jakim śr. funkcjonuje partia).
c.K. ze względu na charakter doktryn (ukierunkowanie polityczne); do najbardziej popularnych zaliczamy ukierunkowanie: rewolucyjne, reformacyjne, konserwatywne, reakcyjne.
e.K. ze względu na orientację ku określonym f…………… wobec systemu p.
f.K. ze względu na strukturę organizacyjną partii.
g.K. ze względu na instytucję przywództwa partyjnego.

Partie funkcjonują w określonych systemach partyjnych i w poszczególnych funkcjonują określone układy partyjne.
System partyjny - mechanizm walki bądź współdziałania partii dążących do realizacji wyznaczonych sobie celów.
Układ partyjny - to swoisty związek współdziałania i walki między partiami zdolnymi do samodzielnego lub koalicyjnego sprawowania władzy.
Różnica: wszystkie partie należą do systemu partyjnego, ale nie wszystkie należą do układu part. (tylko te, które mają szansę sprawowania realnej władzy w państwie).

W Polsce od 1998 r. na nowo należy rejestrować partie. Obecnie jest ich 60, ale nie wszystkie należą do układu partyjnego.

Comments are closed.