PODSYSTEMY SYSTEMU POLITYCZNEGO:

PODSYSTEMY SYSTEMU POLITYCZNEGO:
1.Instytucjonalny - obejmuje różne struktury organizacji, do najważniejszych zalicza się: aparat państw., partie polit., zinstytucjonalizowane grupy interesów.
2.Funkcjonalny – składa się z ogółu funkcji wypełnianych przez elementy podsystemu inst. oraz przez cały system polit. (kiedy mamy na myśli państwo jako aktora gry międzynarodowej). Funkcje s.p. rozumiemy przez to każde działanie, które przyczynia się do funkcjonowania s.p., do rozwoju s.p., każde inne jest dysfunkcjonalne, bo rozbija system (ale i tak w każdym s.p. sa takie działania).
3.Regulacyjny (normatywny) – składa się na niego olbrzymia ilość norm regulujących stosunki społ.- jest ich tak dużo, że dzieli się je na 3 grupy:
3.1. Normy prawne – ustawa zasadnicza, ustawy, zarządzenia i akty władz wykonawczych.
3.2. Normy autonomiczne – obejmują ściśle określoną ilość osób – regulaminy, statuty, zarządzenia.
3.3. Reguły nienormatywne:
a. kultura polityczna
b. świadomość polit.
c. tradycja polit.
d. tradycja narodowa
e. praktyka prawna i polit.
f. idee prawne i doktryny
g. reguły sądowe.

4.Komunikacyjny – między partiami, prezydentem, parlamentem.

Funkcja całego systemu polit. – kiedy system jest brany pod uwagę jako aktor gry międzynarodowej – s.p. a system innych państw. Ważne jest by te systemy były pokrewne, gdyż wtedy łatwiej się porozumieć. W trakcie transformacji ustrojowej załamały się podstawy socjalizmu. Przemiany doprowadziły do zmian bardziej w kierunku Europy Zachodniej – NATO. w czasach realnego socjalizmu nie było o tym mowy. Dostosowanie naszego s.p. upodabnia nas do krajów systemu europejskiego. Wszelkie okresy przejściowe o tym świadczą.

Comments are closed.