POLITYKA - ELEMENTY POLITYKI:

POLITYKA
* /okres starożytności/ to sztuka zarządzania państwem
*forma wzajemnych stosunków pomiędzy państwami, narodami i grupami społecznymi związana ze zdobyciem i utrzymaniem władzy w celu realizacji interesów państwowych, narodowych i grupowych.

ELEMENTY POLITYKI:
1.PODMIOTY POLITYCZNE - kreują rzeczywistość polityczną
- państwo jako:
*aktor gry międzynarodowej
*relacja państwo-obywatel
- partie polityczne (funkcjonują w każdym systemie, kreują politykę)
- organizacje o charakterze społ - politycznym (np. zw. zawodowe - obrona interesów, branżowych, nacisk na organizacje polityczne; zw. młodzieżowe)
2.PRZEDMIOT POLITYKI – relacje zachodzące pomiędzy podmiotami polityki
3.CEL to dążenie do realizowania interesów poszczególnych państw, grup społ., narodów, mniejszości narodowych itp.
4.ŚRODKI POLITYKI: narzędzia i metody zdobywania i utrzymania władzy uzależnione od charakteru reżimu politycznego (np. demokratyczny ustrój, środkiem będą wybory).

Comments are closed.