Postnowoczesność – (sfera ekonomiczno –społeczna)/ Postmodernizm (sfera zjawisk kulturowych)

Postnowoczesność – (sfera ekonomiczno –społeczna)/ Postmodernizm (sfera zjawisk kulturowych)
Postnowoczesność: wzrost roli kapitału ponadnarodowego i powolny zanik gospodarczej roli państw narodowych; zanik legitymizującej roli państwa tracącego wiarygodność w obliczu upadku „wielkich ideologii”; zmiana środków sprawowania władzy- przejście od represji do nadzoru; eksplozja informacyjna, rozwój elektronicznych nośników informacji zmieniających podstawy zarządzania, polityki, edukacji; unifikacja kultury masowej.
Postmodernizm: upadek „wielkich narracji”- fragmentyzacja, rozbicie, relatywizacja świata idei; upadek idei uniwersalnego rozumu- uprawomocnienie się „lokalnych racjonalności i irracjonalności”; zmiana idei podmiotu; odchodzenie od myślenia uogólniającego na rzecz poszukiwania niejednorodności różnic, nieciągłości i przypadkowości; zanik wyraźnego podziału na kulturę „niską” i „wysoką”; zanik linearnego pojmowania czasu na rzecz recentywistycznego „teraz”.

Comments are closed.