Procesy grupowe w socjologii

Procesy grupowe w socjologii
konformizm (zachowanie zgodne z normami w grupie lub zmiana zachowania pod wpływem nacisku grupy), naśladownictwo (istotny proces w nauce, jest charakterystyczny dla tłumu), dezindywidualizacja (zanik osobowości, jednostka całkowicie utożsamia się z tłumem), dyfuzja odpowiedzialności (zanik odpowiedzialności za określone zachowanie), anonimowość (w grupie raźniej, bezkarnie), efekt liberalizacji (przejście jednostki z grupy z pewnymi normami do grupy, gdzie tych norm nie ma sprawia, że jednostka zaczyna nie przestrzegać tych norm), przesunięcie ryzyka (grupa jako całość podejmuje bardziej ryzykowne decyzje niż każdy z jej członków osobno. Grupowe podejmowanie decyzji pozwala lepiej poznać decyzje, redukuje się poziom lęku), facylitacja (wpływ obecności innych osób, podczas wykonywania różnych czynności na efekt tych czynności), syndrom grupowego myślenia (‘burza mózgów’).

Comments are closed.