Stosunki face-to-face w socjologii

Stosunki face-to-face w socjologii
(stosunki twarzą w twarz), termin używany w celu charakte­rystyki bezpośrednich kontaktów występu­jących między jednostkami głównie w obrę­bie małych grup społecznych. Jednostki uczestniczą w zachodzących stosunkach społecznych jako osoby, a nie tylko repre­zentanci określonych ról społecznych. Re­lacje tego typu rzadziej występują w dużych zbiorowościach. Przeciwieństwem relacji typu face-to-face są kontakty przelotne, ma­jące charakter rzeczowy (nastawione wy­łącznie na załatwienie jakiejś sprawy), zapośredniczone (tzn. dokonujące się za po­mocą różnego typu urządzeń technicznych lub za pośrednictwem innych osób).

Comments are closed.