Struktura społeczna

Struktura społeczna
układ różnorod­nych elementów oraz procesów i relacji występujących między nimi. Elementami tymi są najczęściej zbiorowości społeczne, grupy, społeczności lokalne, instytucje, role społeczne itp. Wg S. Ossowskiego jest to system międzyludzkich zależności, dystansów i hie­rarchii zarówno w nieorganizacyjnej, jak organizacyjnej formie. Zależności, o któ­rych mowa, wynikać mogą z funkcji peł­nionych przez dany element-jednostkę lub grupę - w ramach podziału pracy lub z tytu­łu posiadanej władzy. Struktury społeczne, oprócz kultury i przyrodniczo-ekonomicznego „podłoża”, stanowią zasadnicze ele­menty każdego społeczeństwa.
W socjologii wyodrębnia się trzy typy struktur społecznych: makro-, mezo- i mikrostruktury. Makrostruktury to duże struktury społeczne, których elementami są zbiorowości (grupy). Do makrostruktur za­licza się takie zbiorowości, jak naród, klasy, warstwy, zbiorowości terytorialne, wyzna­niowe, etniczne itp. Mezostruktura to struktura pośred­nia pod względem rozmiarów i cech między makro- i mikrostrukturą. Mikrostruk­tury to małe struktury społeczne, których podstawowymi elementami są jednostki lub pełnione przez nie role społeczne.
Ujmowanie struktury społecznej w społecznej świadomości wg S. Ossowskiego:
-   ujęcie dychotomiczne – dwie przeciwstawne, konfliktowe grupy społeczeństwa,
-   ujęcie ‘schemat gradacji’ – złożony jest z trzech warstw. Podstawą jest kryterium dochodowe, na jego podstawie wyróżnia się klasy;
-   ujęcie funkcjonalne – akcentuje się to, że różne grupy pełnią w stosunku do siebie różne funkcje, te klasy są sobie wzajemnie potrzebne, wzajemnie oddziałują na siebie.

Comments are closed.