Teoria funkcjonalna B. Malinowskiego

Teoria funkcjonalna B. Malinowskiego
także oparta jest na gradacji po­trzeb [B. Malinowski]. Wyróżnia on potrzeby podstawowe, pochodne (instru­mentalne) i integratywne. W ujęciu B. Malinowskiego konieczność, zaspokojenia po­trzeb prowadzi do różnych reakcji kulturo­wych. Z tego względu kultura traktowana jest jako narzędzie zaspokajania potrzeb. Jest to jej zasadnicza funkcja - dlatego sta­nowisko to określa się jako instrumentalną teorię kultury.

Comments are closed.