WŁADZA

WŁADZA
*szerokie rozumienia - to stosunek społeczny między co najmniej dwoma grupami społecznymi lub dwiema jednostkami polegające na tym że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony kierować zachowaniem, postępowaniem drugiej strony i ma ku temu określone środki (np. relacja rodzice – dzieci).
*węższe rozumienie - to władza polityczna która występuje w ramach instytucji i organizacji politycznej jaką jest państwo, władza polityczna jest pierwotną w stosunku do pozostałych (jaka władza takie prawo)
RODZAJE WŁADZY:
- polityczna - powinna realizować funkcje:
* koordynacji – oznacza to, że państwo określa reguły współdziałania różnych podmiotów społecznych dążących do realizacji swoich celów
* dystrybucyjna - państwo określa reguły podziału społecznie pożądanych wartości
* ochronna - to ochrona istniejącego ustroju społecznego, gospodarczego, politycznego
- państwowa - to pojęcie teoretyczne, istnieją dokumenty wskazujące kto sprawuje władzę
- publiczna – to władza w aspekcie praktycznym, społecznym, socjologicznym, sprawczym…

DEFINICJE WŁADZY:
BEHAWIOLARNA mówi, że władza to szczególny typ zachowania polegający na możliwości modyfikowania zachowania innych ludzi.
IDEOLOGICZNA – władza to spełnienie pewnych celów oraz wytworzenie zamierzonych skutków.
INSTRUMENTALNA to możliwość stosowania szczególnych środków wobec obywateli, szczególnie przymusu fizycznego.
STRUKTURALNA to stosunek między rządzącymi a rządzonymi

WŁADZE wg MAX-a WEBERA:
1. WŁADZA LEGALNA (prawo)
2. WŁADZA TRADYCYJNA wiążąca się ze świętością władzy (władza królewska)
3. WŁADZA CHARYZMATYCZNA, za którą kryją się szczególne zdolności (np. Lech Wałęsa, papież).

Szerszym pojęciem od władzy jest rządzenie.
RZĄDZENIE- to bezpośrednie kształtowanie, podejmowanie i egzekwowanie decyzji przez uprawnione do tego organy państwowe oraz wpływ grup społecznych zwykle za pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji formalnych na treść podejmowanych decyzji

Comments are closed.