Socjalizacja

Socjalizacja
proces przyswajania przez jednostkę wiedzy, umiejętności i dyspozy­cji, czyniący ją zdolną do życia w społe­czeństwie. Oddziaływania ze strony śro­dowiska zmierzają do przekazania jednost­ce wzorów zachowań, norm, wartości oraz zdolności do samodzielnego utrzymania się i wykonywania określonych ról społecz­nych. Dzięki socjalizacji możliwy jest międzygeneracyjny proces transmisji kulturowej. Przebieg procesu socjalizacji podzielić można na dwa etapy: […]

Syndrom grupowego myślenia Symptomy (J. Janis):

Syndrom grupowego myślenia Symptomy (J. Janis):
1. złudzenie, że ‘niepowodzenia zdarzają się tylko innym’ – nadmierny optymizm, podejmowanie maksymalnego ryzyka,
2. wspólne tworzenia racjonalizacji, po to, aby zneutralizować ostrzeżenia, które powinny zmusić członków grupy do powtórnego rozpatrywania przyjętych założeń,
3. wiara w niepodważalną moralność grupy – ignorowanie etycznych i moralnych konsekwencji podejmowanych decyzji,
4. stereotypowa ocena przywódców wrogich […]

Struktury socjometryczne

Struktury socjometryczne
wzajemne relacje w obrębie grupy (sympatie, antypatie itp.). Służą do rozpoznania struktur socjometrycznych za pomocą testów.
Pozycja socjometryczna w grupie
S= ilość faktycznych wskazań w grupie (n), do ilości wskazań możliwych (N)
W eksperymencie Ascha grupa złożona z kilku pomocników eksperymentatora i jednego studenta, (który nie wiedział o powiązaniach pozostałych uczestników […]

Struktura społeczna

Struktura społeczna
układ różnorod­nych elementów oraz procesów i relacji występujących między nimi. Elementami tymi są najczęściej zbiorowości społeczne, grupy, społeczności lokalne, instytucje, role społeczne itp. Wg S. Ossowskiego jest to system międzyludzkich zależności, dystansów i hie­rarchii zarówno w nieorganizacyjnej, jak organizacyjnej formie. Zależności, o któ­rych mowa, wynikać mogą z funkcji peł­nionych przez dany element-jednostkę lub grupę […]

Warstwa społeczna

Warstwa społeczna
zbiór jednostek o podobnej zazwyczaj sytuacji gospodarczej i zbliżonym poziomie kultury, którym obowiązek, tradycja i wszelkiego rodzaju obowiązujące zasady hierarchizacji społecznej wyznaczają dosyć wyraźnie określone i trwałe stanowisko nadrzędne, względnie podrzędne, w stosunkach z przedstawicielami innych warstw. W. Wesołowski nawiązuje do rozróżnień dokonanych przez M. Wezera w obrębie klas społecznych wyróżnia: klasę robotniczą, chłopską, […]

Teoria funkcjonalna B. Malinowskiego

Teoria funkcjonalna B. Malinowskiego
także oparta jest na gradacji po­trzeb [B. Malinowski]. Wyróżnia on potrzeby podstawowe, pochodne (instru­mentalne) i integratywne. W ujęciu B. Malinowskiego konieczność, zaspokojenia po­trzeb prowadzi do różnych reakcji kulturo­wych. Z tego względu kultura traktowana jest jako narzędzie zaspokajania potrzeb. Jest to jej zasadnicza funkcja - dlatego sta­nowisko to określa się jako instrumentalną […]

Procesy przemian w strukturze społeczno – zawodowej:

Procesy przemian w strukturze społeczno – zawodowej:
1. zmiany stosunków własnościowych – rośnie klasa właścicieli, rekrutujące się – obok starych właścicieli – z dawnej inteligencji i robotników wykwalifikowanych;
2. powstanie ‘podklasy’ (underclass) składającej się z bezrobotnych, rodzin niepełnych i o bardzo niskim standardzie życiowym, obejmująca ok. 10% społeczeństwa;
3. spadek (ok. 30%) liczby robotników wykwalifikowanych. Część z nich […]

Model kultury organizacyjnej E. Scheina –

Model kultury organizacyjnej E. Scheina –
wyróżnił on 3 elementy, które wzajemnie na siebie oddziałują: afektuaty, wartości, założenia. Afektuaty- werbalne, fakty sztucznie wytworzone, wytwory materialne oraz ludzkie zachowania. Wartości – ideały, cele, normy jakie organizacja ma przestrzegać (regulaminy). Założenia – ukryte, dotyczą stosunku organizacji do otoczenia; w ramach założeń występuje natura czasu, istota natury człowieka oraz […]

Postmodernizm (ponowoczesność),

Postmodernizm (ponowoczesność),
kie­runek w filozofii i naukach społecznych rozwijający się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Zapoczątko­wany został pracami Jean-Franęois Lyotarda, Jacquesa Derridy, Michela Foucaulta pod koniec lat siedemdziesiątych. Jego ce­chą charakterystyczną jest odrzucenie „mo­dernizmu”, rozumianego tutaj jako zespół poglądów i przekonań na temat rzeczywi­stości, uznających jej poznawalność i za­kładających występowanie w niej obiektywnego porządku. […]

Społeczeństwo w socjologii

Społeczeństwo w socjologii
jedno z podstawowych pojęć socjologicznych, cechujące się dużą wieloznacznością. Jan Szczepański wyodrębnia trzy sposoby rozumie­nia tego pojęcia. W ramach empirycznej koncepcji społeczeństwa pojęcie to rozu­miane jest Jako najszerszy rodzaj zbioro­wości społecznej, obejmującej swoimi ra­mami całość wielostopniowych struktur, grup, kręgów i wszelkich postaci zbiorowo­ści, ale stanowiących pewien układ za­mknięty, mający swoją zasadę […]