Postnowoczesność – (sfera ekonomiczno –społeczna)/ Postmodernizm (sfera zjawisk kulturowych)

Postnowoczesność – (sfera ekonomiczno –społeczna)/ Postmodernizm (sfera zjawisk kulturowych)
Postnowoczesność: wzrost roli kapitału ponadnarodowego i powolny zanik gospodarczej roli państw narodowych; zanik legitymizującej roli państwa tracącego wiarygodność w obliczu upadku „wielkich ideologii”; zmiana środków sprawowania władzy- przejście od represji do nadzoru; eksplozja informacyjna, rozwój elektronicznych nośników informacji zmieniających podstawy zarządzania, polityki, edukacji; unifikacja kultury masowej.
Postmodernizm: upadek […]

Koncepcja ponowoczesności w socjologii

Koncepcja ponowoczesności w socjologii
1. Dyferencjacja społeczna – kolizja norm i wartości reprezentowanych przez różne grupy społeczne, odrzucenie przymusowej homogenizacji.
2. Deinstytucjonalizacja – silne instytucje zapewniają internalizację norm i wartości odciążając jednostkę od trudu stałego podejmowania decyzji
3. Pluralizm kulturowy – pluralizm wartości, wzorców osobowych i wzorów zachowań, mnogości wyznań i religii (p. religijny), wartości (p. aksjologiczny), grup […]

Socjologia miasta = Morfologia społeczna

Socjologia miasta = Morfologia społeczna
, w teorii Emila Durkheima jeden z działów socjologii skupiający uwagę na material­nych podstawach (uwarunkowaniach) zacho­wań zbiorowych. Uwzględnia się tu przede wszystkim geograficzne podstawy życia społecznego, gęstość zaludnienia, charakte­rystykę demograficzną zbiorowości, możli­wość ruchliwości przestrzennej i społecz­nej, dominację wiejskiego lub miejskiego typu osadnictwa itp. Jak wskazuje E. Durkhęim: „życie społeczne opiera się […]

Instytucja w socjologii

Instytucja w socjologii
zespół powtarzających się czynności społecznych uregulowanych w sposób normatywny i realizujących istotne funkcje społeczne. Instytucje są „narzędziami” służącymi zaspokajaniu potrzeb. Aspekt ten silnie akcentuje Władysław Piwowarski - instytucja to „struktura społeczna służąca trwałemu zaspokojeniu różnego rodzaju potrzeb ludzkich, tj. ważnych potrzeb całego społeczeństwa albo określonych grup w społeczeństwie”. Jan […]

Instytucja totalna w socjologii

Instytucja totalna w socjologii
organizacja, w której aktywność życiowa jej członków jest izolowana na długi okres od szerszego społeczeństwa i ma miejsce niemal wyłącznie w jej obrębie. Erving Goffman - twórca tego pojęcia - wskazuje, iż cechą charakterystyczną instytucji totalnych jest brak rozdzielenia miejsca pracy, snu i wypoczynku, obserwowany w tzw. normalnym życiu. Wszystkie aspekty życiowej […]

Grupy w relacjach makrokastralnych

Grupy w relacjach makrokastralnych
Klasa społeczna – (Marks) - oznacza wielką grupę ludzi różniącą się od innych stosunkiem do środków produkcji.
Warstwa społeczna – narzędzie analityczne grupy ludzi o jednakowej pozycji społecznej. Pojęcie wprowadzone przez M. Webera a uwarunkowane przez:
- stan posiadania
- zakres władzy
- styl życia
Przynależność do warstwy wiąże się z ww. czynnikami, które zależne są między […]

TEORIE ZMIANY SPOŁECZNEJ

TEORIE ZMIANY SPOŁECZNEJ
1. Rozwój społeczny a zmiana społeczna
2. Typologia teorii zmiany społecznej:
- ze względu na źródło zmiany
 zmiana pod wpływem przyczyn wewnętrznych
 zmiana pod wpływem czynników zewnętrznych wobec systemu społecznego
3. Idee zmiany:
- liniowej (św. Augustyn i in.)
- cykliczny (Platon)
- spiralnej (Vico)
- sinusoidalnej (Nitze)

TEORIE ZMIANY STRUKTURY

TEORIE ZMIANY STRUKTURY
1. Teorie ewolucyjne
H. Spencer, Taylor, Morgan
- jedność świata
- jedność natury ludzkiej
- jedność praw
- ewolucja – najbardziej powszechne prawo miary
- zmiana wszechobecna
- globalny charakter zmiany
- nierównomierność tempa zmiany
- zmiana to postęp
- ciągłość i stopniowość postępu
2. Teoria wyzwania – odpowiedzi (A.Toynbee)
- ludzie sami tworzą swoją historię (Vico, Marks)
- każda zmiana wynika z czynników obiektywnych wywołujących zmianę oraz sposobu reakcji na te czynniki grupy dysponującej władzą […]

TEORIA KRĄŻENIA ELIT

TEORIA KRĄŻENIA ELIT
Teoria V.Pareto
- odrzuca ewolucję
- odrzuca postęp i rozwój – istnieje jedynie zmiana
- dominuje stan równowagi – wynikający z jedności i przeciwieństw, sprzeczności i interesów
- równowaga chwiejna i dynamiczna – kontakt jest wszechobecny (akcja – reakcja)
- wszelka zmiana ma charakter falowy
- zasadniczy podział społeczeństwa na:
 elitę – klasa ludzi, którzy w dziedzinie swej działalności
 masę – dopełnienie, część pospolita
- podział na elitę […]

TEORIE DYFUZJONISTYCZNE

TEORIE DYFUZJONISTYCZNE
(Graebner, Akerman, Kroeber, Boas)
- zmiana jest efektem oddziaływania wynalazków za pomocą dyfuzji
- wynalazki są wyjątkiem
- proces dyfuzji to – akceptacja zachodząca w czasie pewnego rodzaju przedmiotu, idei, pewnego wzorca działania, przez poszczególnych ludzi, grupy lub inne zbiorowości związane z określonymi kanałami komunikowania, struktura społeczną i danym systemem wartości
- proces dyfuzji przebiega od centrum w stronę peryferii
- rozwój kultury poprzez […]