TEORIA FUNKCJONALNA (Parsons, Malinowski)

TEORIA FUNKCJONALNA (Parsons, Malinowski)
- system społeczny jest zbudowany wokół pojęcia „funkcji”
- stan normalny to stan równowagi
- odmienność i dewiacje to patologie systemu
- istniejące instytucje posiadają określone funkcje wynikające z potrzeb (pierwotne, pochodne i integratywne)
- pojawienie się nowej potrzeby powoduje pojawienie się nowej instytucji
- cztery fazy zmiany:
 adaptacji
 osiągania celów
 integracji
 kultywowania wzorów
- pułapka technologiczna funkcjonalizmu

TEORIE KONFLIKTU

TEORIE KONFLIKTU
Rodowód:
- podważono koncepcje równowagi ponieważ:
 dobra rzadkie wywołują konflikty (np. władza)
 mechanizmy powodujące konflikt są w społeczeństwie nieuniknione
 systemy społeczne systematycznie wywołują konflikt
- konflikty manifestują się w spolaryzowanej przeciwstawności interesów
- konflikt jest głównym źródłem zmiany w systemie społecznym
- konflikt dobra i zła jest motorem dziejów (Simmel, Marks)
- konflikt jest społeczny gdy wynika z właściwości struktury lub funkcji grupy
Definicje konfliktu:
Wg Dahrendorfa: „ […]

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM NATURALNYM
W roku 1992 ukazał się British Standard BS 7750 (drugie wydanie 1994 r.) dotyczący systemu ochrony środowiska (Specyfication for Environmental management systems) – w oparciu o normy ISO 9000 (EN 29000).
1) Komisja Normalizacyjna ISO/TC 207 opracowała w roku 1995 projekt systemu zarządzania środowiskiem (EMAS lub EMS) w formie wytycznych (projekt normy ISO 14000).
Normy […]

PROJAKOŚCIOWA I PROEKOLOGICZNA OPCJA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

PROJAKOŚCIOWA I PROEKOLOGICZNA OPCJA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Realizacja strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem priorytetu jakości wyrobów i procesów wytwórczych z zaznaczeniem czynnika ekologicznego jest podstawą tzw. strategii jakości ekologicznej.
Ważną rolę w budowie tej strategii odgrywa projakościowe i proekologiczne ujmowanie elementu produkcji, w tym – technologii wytwarzania. Budowa tej strategii rozpoczyna się od etapu analizy strategicznej.
Wychodząc, przy budowie strategii […]

PROEKOLOGICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA

PROEKOLOGICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA
Proekologiczny system zarządzania to system zarządzania przedsiębiorstwem, opierającym się na integracji procesów zarządzania z wymogami ochrony środowiska.
Zarządzanie środowiskiem ma być, poprzez określenie celów ekologicznych, częścią zarządzania organizacją.
System ekologicznego zarządzani powinien zawierać następujące elementy:
1. Przesłanki wprowadzenia proekologicznego systemu zarządzania (PSZ) (management środowiska).
2. Wymagania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
3. Analiza dotychczasowej działalności proekologicznej w przedsiębiorstwie.
4. Badania aktualnego stanu […]

PODSTAWY I NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII PROJAKOŚCIOWEJ I PROEKOLOGICZNEJ

PODSTAWY I NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII PROJAKOŚCIOWEJ I PROEKOLOGICZNEJ
Realizacja celów strategicznych, związanych z opcją proekologiczną wymaga:
1) Połączenia w jedną całość wymogów jakościowych, w tym ekologicznych stawianych produktom z wymogami ekologicznymi dla procesów wytwórczych, ze względu na ich niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Oznacza to konieczność łącznego, systemowego oddziaływania z punktu widzenia ekologii na jakość procesów wytwarzania oraz […]

Kultura

Kultura
, wg A. Kłoskowskiej „jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań”. E. Tylor wymienia czynniki kultury: „kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i […]

Kontrola społeczna

Kontrola społeczna
system różnorodnych oddziaływań ze strony otoczenia społecznego wymuszający na jednostce lub zbiorowości zachowania zgodne z obowiązującymi normami, wartościami i wzorami społecznymi. Funkcją kontroli społecznej jest przeciwdziałanie zachowaniom dewiacyjnym i wymuszanie zachowań konformistycznych. W ten sposób usiłuje się zapewnić realizację czynności istotnych dla przebiegu życia społecznego, zwłaszcza wywiązywanie się z ról społecznych. Kontrolę społeczną […]

Aksjologie - antropologię filozoficzn - aprioryzm - Bergsonizm - Egzystencjalizm

Aksjologię
to jest wiedzę o wartościach. zmierza ona do wyjaśnienia, czym są wartości, jak istnieją, w jakich warunkach są poznawane i realizowane, jakie są typy wartości i relacje zachodzące pomiędzy nimi, a w szczególności jaka jest hierarchia wartości.
antropologię filozoficzn
czyli filozoficzną koncepcję człowieka. w jej ramach dąży się do odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek, jaka jest […]

Empiryzm - Epistemologia - Estetyka - Fenomenologia

Empiryzm
kierunek filozofii, wg. którego jedynym lub głównym źródłem bądź środkiem poznania jest doświadczenie zmysłowe (zewnętrzne lub wewnętrzne). 1) empiryzm genetyczny - człowiek rodzi się pozbawiony jakiejkolwiek wiedzy (jak tabula rasa) i dopiero nabywa jej w miarę zmysłowego kontaktu ze światem. niemniej poznanie zmysłowe nie jest ani jedynym ani najważniejszym sposobem poznawania, ponieważ nie daje […]