LEKI STOSOWANE W TERAPII BABESZJOZY (PIROPLAZMOZY)

LEKI STOSOWANE W TERAPII BABESZJOZY (PIROPLAZMOZY)
Diminazen (BERENIL):
- hamuje stadia podziału pierwotniaka przez wpływ na jego przemianę cukrową, działa bardzo krótko, ponieważ jest szybko metabolizowany,
- stosuje się s.c., i.m. u Ca 3,5 mg/kg i u Eq 5 mg/kg przez 2 kolejne dni,
- nie działa na Babesia felis,
Imidocarb (=dipropionian, IMIZOL):
- okresowo dopuszczany do obrotu w Polsce,
- stosowany jest jednorazowo i.m. lub s.c. […]

TETRACYKLINY

TETRACYKLINY
Są to pochodne naftacenu lub policykliczne naftacenokarboksyamidów. Naturalne – tetracyklina, oksytetracyklina, chlortetracyklina. Modyfikowane – doksycyklina, minocyklina, rolitetracyklina, metacyklina. Bakteriostatyczny – łączy się z podjednostką 30 S (hamowanie translacji). Spektrum – G+ (gronk., Bacillus antracis, Erysipelotrix, Clostridium tetani, Listeria monocytogenes), G- (E. coli, Brucella, Shigella, Vibro cholerae, Haemophilus, Pasterella, bordatella pertussis, Neisseria), Mycoplasma bovirhinis, M. hyopneumoniae, […]

FENIKOLE

FENIKOLE
Chloramfenikol, tiamfenikol, florfenikol. Bakteriostatyczne – hamowanie syntezy białek przez łączenie z podjednostką 50S rybosomu, co doprowadza do wybiórczego hamowania peptydylotransferazy. Zakres działania – b. szeroki, podobny do tetracyklin. Florfenikol w porównaniu z innymi fenikolami ma szerszy zakres działania. Oporność – rozwój oporności jest bardzo wolny, grupy wodorytlenowe chloramfenikolu są acetylowane przez acetylotransferazę. Farmakokinetyka dobrze wchłaniają […]

MAKROLIDY

MAKROLIDY
Erytromycyna, dawercyna (cykliczny węglan erytromycyny) , jozamycyna, oleandomycyna, troleandomycyna, spiramycyna, tylozyna, tylmikozyna. U ludzi: azytromycyna, klarytromycyna, roksytromycyna. Są produktem fermentacji Streptomyces spp. Pochodne pleuromutyliny: tiamulina, walnemulina. Efekt bakteriostatyczny. Mech: łączy się z 50s rybosomu i hamuje syntezę białek bakt. SPEKTRUM: hamują G+ tlen i beztl. Aktywne na Mycoplasma, Chlamydia, Listeria, Moraxella. Niewrażliwe są wirusy, grzyby […]

LINKOSAMIDY

LINKOSAMIDY
Linkomycyna, klindamycyna, pyrlimycyna (aktywniejsza od klindam.2-20x ze wzg. na koncentracje w tkankach, stosowana przy chronicznym mastitis od G+). Bakteriostatyczne, łączą się z 50S rybosomu, hamują synteze białek bo są inhibitorami peptydo- transferaz.Spektrum umiarkowane. Wiele G- jest niewrażliwych bo nie przenikają przez ścianę kom. Średni zakres:G+,tlenowce i beztlenowce G+G-, wrażliwe zwł. na klindamycynę Fusobacterium spp, […]

LINKOSAMIDY I MAKROLIDY

LINKOSAMIDY I MAKROLIDY
LINKOSAMIDY-monoglikozydy z łańcuchm bocznym pochodnych aa.
MAKROLIDY- zw. złożone z dużego makrocyklicznego pierścienia laktonowego 14, 15, 16-C do którego przyczepione są cukry. Obie te grupy antybiotyków są strukturalnie różne ale maję wiele wspólnych właściwości: 1. Są zw. zasadowymi o b. dobrej rozp.w tłuszczach co ułatwia ich przenikanie przez bariery kom. 2. Mają […]

GLIKOPROTEIDY

GLIKOPROTEIDY
Teikoplanina i wankomycyna. Na G+ beztlenowe(gronk., paciork., enterokoki), Cl.difficile w leczeniu szpitalnym. Bakteriobójcze –hamowanie synt. ść. kom. bakteryjnej(powinowactwo do D-alanylo-D-alaniny, jest prekursorem synt. peptydoglikanów). Farmakokinetyka wankomycyny – nie wchłania się z p. pok, musi być podawana IV, osiąga duże stężenie w osierdziu, jamie oplucnowej i otrzewnowej, słabo przenika do CUN, biol. okres półtrwania u Ca […]

POLIPEPTYDY

POLIPEPTYDY
Polimyksyna B, polimyksyna E –kolistyna i Bacytracyna.
Polimyksyny – na G- oraz P.aeruginosa, E.coli, Haemophilus influenzae, Shigella, Salmonella. Nie działa na Proteus.
Bakteriobójcze –uszkadzają błonę cyt., reagują z fosfolipidami, dezintegrująi inaktywują LPS.
Nie wchłaniają się z p.pok.Stosowane doustnie działają miejscowo.Nie przenikają do jamy opłucnowej, otrzewnowej i płynu mózgowo-rdzeniowego. Wydalane przez nerki po parenteralnym podaniu, oraz z kałem po […]

AMINOGLIKOZYDY

AMINOGLIKOZYDY
Amikacyna, tobramycyna, gentamycyna, neomycyna, kanamycyna, streptomycyna (dihydrosterp, aminozydy, spektynomycy i siso, netyl u ludzi)
Bakteriobójcze, na tlenowe. Na beztl. nie działają bo do transportu leku do kom. potrzebny jest tlen. Ich efekt działania obniża obecność jonów +2 (Ca) oraz kwaśne pH– zmniejszają transport.
Mech.dział : wnikają do kom. gdzie łączą się z jednostką 30S rybosomu i […]

MONOBAKTAMY

MONOBAKTAMY
Antybiotyki z jednym pierścieniem -laktamowym, jedyny stosowany to aztreonam, hamuje syntezę ściany kom. Działa głównie na G- łącznie z Pseudomonas, Proteus i Serratia, nie działa na tlenowce i beztlenowce G+. Farmakokinetyka: nie wchłania się z p.pok, może być podawany IV, IM, z białkami wiąże się w 50% i łatwo przenika do tkanek, w stanach zapalnych […]