Zinterpretuj uzyskane wyniki, zaproponuj dalsze etapy postępowania. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

Zinterpretuj uzyskane wyniki, zaproponuj dalsze etapy postępowania. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

• Badania wirusologiczne i serologiczne.
- BVD – badanie serologiczne z krwi i test ELISA – wynik ujemny,
- BHV1 – badanie serologiczne wymazu z nosa i test ELISA – wynik ujemny,
- BRSV – test ELISA – wynik dodatni, wskazujący na długotrwały, aktywny proces,
- PI3 – test ELISA – wynik pozytywny w 50% przypadków.

• Badanie anatomopatologiczne i histopatologiczne.
- zmartwiające zapalenie płuc i opłucnej, ogniska rozedmy w płucach, przekrwienie płuc, wybroczyny w tchawicy,
- nacieki okołooskrzelowe.

• Badanie bakteriologiczne.
- Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica,
- Mycoplasma sp.

• Badanie parazytologiczne.
- ujemne.

Zalecenia dla stada podstawowego:
- ilościowa analiza patologii,
- określenie problemu/-ów dominującego,
- przyjęcie postępowania naprawczego,
- monitorowanie efektywności postępowania,
- w odpowiednim czasie immunizacja i odrobaczenie krów cielnych,
- przeprowadzenie do porodówki minimum miesiąc przed porodem,
- odpowiednia wielkość i powierzchnia boksów porodowych,
- odpowiednia opieka okołoporodowa,
- zapewnienie dobrych warunków zoohigienicznych (wentylacja, wilgotność, oświetlenie, systematyczne usuwanie obornika),
- karmy zbilansowane odpowiednio do stanu fizjologicznego krowy, dobrej jakości, stały dostęp do wody,
- osobne utrzymanie krów zasuszonych i w laktacji,
- wprowadzenie nowych osobników do remontu stada z zachowaniem kwarantanny,
- badania kontrolne – określenie poziomu globulin całkowitych (oznaczanie białka całkowitego i albumin lub elektroforeza); poziomy średnie 3-5 g/l, powyżej 5 g/l – zwiększone zagrożenie infekcją,
- badania szczegółowe – rozpoznawanie drobnoustrojów występujących w środowisku (wymazy podeszwowe, ze ścian); badanie serologiczne, bakteriologiczne lub wirusologiczne stosowane w diagnostyce klinicznej,
- badania pomocnicze – oznaczanie BOF – określenie częstości występowania stanów zapalnych w stadzie,
- prowadzenie starannej dokumentacji.

Zalecenia dla stada cieląt:
- odpowiednie postępowanie z cielęciem po urodzeniu – napojenie siarą,
- systematyczne odrobaczanie,
- szczepienia przeciwko chorobom układu oddechowego wykonywane w odpowiednim czasie,
- immunoprofilaktyka interwencyjna u cieląt zagrożonych – Somnubovin 100 ml s.c.,
- osobne utrzymanie cieląt z różnych grup wiekowych,
- mniejsze grupy lub większe kojce,
- miejsce wychowu powinno być całkowicie odizolowane od stada podstawowego,
- okresowo usuwać zwierzęta z pomieszczeń dla skutecznego ich oczyszczania i dezynfekcji,
- wprowadzić niezależny i efektywny system wentylacyjny, dostosowany do sezonowych zmian pogody,
- efektywny system żywienie, dobrej jakości karmy,
- każde cielę powinno mieć odpowiednio dużo miejsca stosownie do wielkości,
- odpowiednie oświetlenie – możliwość codziennej obserwacji każdego cielęcia,
- system umożliwiający regularne monitorowanie przyrostów cieląt – mierzenie, ważenie,
- ograniczenie czynników stresowych,
- prowadzenie starannej dokumentacji.

Comments are closed.