Czym jest cnota? Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.

Czym jest cnota? Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.

Aby to wiedzieć muszę postrzec duchowo ideę cnoty. Jest ona czymś ogólnym, w czym można znaleźć wszystkie cnotliwe rzeczy, bo mają one jedną formę - ideę cnoty. Jako przedmiot definicji idea wymyka się obszarowi tego, co zmienne. Definicja podaje, czym coś jest, a to oznacza, że odnosi się do czegoś ponadzmysłowego, do tego, co jest samą bytowością, co jest definiowane jako ousia. Sama cnota jako idea należy do innej rzeczywistości niż rzeczy cnotliwe. Relacja między tymi rzeczywistościami ma się tak do siebie jak zmienny do niezmiennego. Platon używał pojęcia methesis. Jeżeli osoba x jest cnotliwa, to oznacza, że osoba x ma udział w cnocie, pozostaje w relacji zależności w stosunku do idei cnoty. Poszczególne rzeczy nie mają ontologicznej samodzielności. Same w sobie zawdzięczają byt ideom. Za pomocą teorii dwóch światów tłumaczył cnotę. Idee mają wyższy ontologiczny status. Wiąże się to z ich funkcją jako prawzorów. Jest świat bytów rzeczywiście istniejących i świat bytów nierzeczywiście istniejących.

Comments are closed.