Kierunki oddziaływań PG w kapitalist. gospodarce mieszanej:

Kierunki oddziaływań PG w kapitalist. gospodarce mieszanej:
1/ PG zajmuje się dopływem środków potrzebnych do wykonywania przez państwo funkcji wewn. i zewn. (adm., wymiar spraw., bezp., wojsko, infrastruktura, oświata, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społ. itp.). Chodzi tu nie tylko o pobieranie podatków na w/w cele, ale o stymulowanie rozwoju gosp.
2/ PG wspiera funkcjonowanie i rozwój sektorów nie cieszących się zaint. prywatnych przeds. (instytucje i z-dy użyteczności publ. – kolej, poczta, szkoły, ochrona zdrowia) lub znacjonalizowanych
3/ PG osłania działaln. gosp. własnych obywateli przed konkurencją zagraniczną (= b. kontrowersyjny kierunek PG); chodzi tu też np. o ograniczenia imigracji.
4/ PG chroni konkurencję przed monopolami
5/ PG przeciwdziała czynnikom kryzysogennym i stagnacyjnym oraz pobudza koniunkturę, kształtuje warunki sprzyjające wzrostowi gosp.
6/ PG podejmuje problemy ochrony środowiska nat. i zapewnienia ładu przestrzennego w zagospodarowaniu terytorium kraju.
7/ PG utrzymuje w państwie ład społ., oddziałuje na procesy dystrybucji, zapewniając osłonę słabszych grup, reguluje zasady dot. warunków pracy i płacy i zabezpieczenia społ.

→ Wszystkie te ingerencje pozostają w napięciu z zadaniem gwarancji swobody działaln. gosp.

→ Realizacja w/w funkcji wymaga odpowiedniej instrumentacji. Są to np.
- normy prawne regulujące działaln. gosp. oraz
- instrumenty pośrednie, modyfikujące funkcjonowanie mechnizmów rynkowych i wybory przedsiębior-ców.
Np. państwo może wpływać na decyzje inwestycyjne przez różne zachęty, preferencje, ulgi podatkowe.

Comments are closed.