Ludność jako nośnik zasobów pracy

Ludność jako nośnik zasobów pracy
- Do potencjalnych zasobów pracy wlicza się ludność w tzw. wieku produkcyjnym, tj. 18-64 (M) i 18-59 (K).
- Na rzeczywistą podaż pracy wpływają także: tradycje co do aktywności zaw. kobiet, rozmiary szkoln. średniego i wyższego, regulacje dot. służby wojskowej, zasady dot. wieku emerytalnego oraz sytuacja na rynku pracy.
- Wszystko to jest punktem wyjścia polityki zatrudnienia.
- Brak dost. liczby miejsc pracy w stosunku do jej podaży = bezrobocie. Wyraża się stopą bezrobocia (procento-wy stosunek osób poszukujących pracy do łącznej liczby zatrudnionych i poszukujących pracy).
- Bezrobocie jest dziś wielkim problemem nie tylko polskim, ale ogólnoeuropejskim. Oznacza bowiem trwałe marnotrawienie zasobów; jest też czynnikiem naruszającym społ. równowagę.
- Zasoby pracy trzeba też oceniać w kategoriach jakościowych. Kryterium jest tu przede wsz. poziom wykształce-nia. Średnie i wyższe wykształc. ułatwia opanowanie nowych technologii oraz generowanie postępu techn. i org. Wysoko kwalifikowane kadry – to najcenniejszy element potencjału ekonom. W PL nie umiemy go wykorzystać. Niektóre państwa prowadzą świadomą politykę ściągania wykwalifikowanych kadr (drenaż mózgów).
- Kształcenie i przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu społ.-gosp. jest przedmiotem polityki eduka-cyjnej, związanej z polityką rozwoju gosp.

Comments are closed.