PG w warunkach transformacji ustrojowej

PG w warunkach transformacji ustrojowej
W ostatniej dekadzie XX w. kraje Europy Śr. i Wsch. rozpoczęły odbudowę ustroju opartego na demokracji, wł. pryw. i rynkowej regulacji procesów gosp. Rozpoczęła się transformacja ustrojowa.

→ PG przestawiana jest na funkcje właściwe dla systemu rynkowego. Obok tego musi podjąć funkcje szczególne. Dotyczą one procesów przebudowy:
- demontaż instytucji nakazowo-rozdzielczego kierowania gospodarką
- tworzenie warunków dla uruchomienia mechanizmów regulacji rynkowej
- przekształcenie własnościowej struktury gospodarki (prywatyzacja)
- tworzenie warunków dla reorientacji w handlu zagr., dostosowanie krajowej prod. do międzynar. standar-dów, tworzenie nowoczesnego marketingu
- przywrócenie właściwej roli pieniądza i jego wymienialności

→ Transformacja dotyczy też innych płaszczyzn: odbudowa ducha indyw. przedsiębiorczości, inicjatywy, eduka-cja ekonom. społ-wa, przygotowanie ludzi do podejmowania ryzyka, podniesienie znajomości języków obcych..

→ 2 koncepcje transformacji (obie mają zalety i wady):
1/ Terapia (kuracja) szokowa (por. wykłady z ekonomii)
2/ Gradualistyczna koncepcja reform (stosowana np. w krajach Europy Zachodn. przy odchodzeniu od centralnej reglamentacji po obu wojnach św.).

→ Najważniejszym problemem jest transform. stosunków własnościowych. W krajach postkomunist. powstała nawet odrębna dziedzina PG: polityka przekształceń własnościowych. Utworzono do tego specjalne urzędy cen-tralne. Proces prywatyzacji wszędzie był b. trudny – bo formują się nowe podziały społ., kształtują się klasy wła-ścicieli i przedsiębiorców, powstają napięcia, konflikty, a nawet różne nadużycia i afery.

Comments are closed.