Szyja – Collum

Szyja – Collum

Granicę między okolicą szyi a głowy stanowi:
Staw między kością potyliczną i atlasem; tylny brzeg gałęzi żuchwy (od przodu) oraz pionowa linia na wysokości guzka bocznego kości ramiennej (od tyłu)

Fałd piersiowo-szyjny u przeżuwaczy (przejście szyi w okolicę mostkową klatki piersiowej) TU: iniekcje śródskórne!

Okolice szyi:
1. Okolica potyliczna (regio occypitalis)
2. Okolica grzbietowa szyi (regio dorsalis coli)
3. Okolica przyusznicza (regio parotoidea)
4. Okolica boczna szyi (regio lateralis coli)
5. Okolica brzuszna szyi (regio ventralis coli)

Ad.1
W domu powtórzyć mięśnie nadosiowe
Więzadło karkowe – przyczepione do guzowatości potylicznej zewnętrznej; przebiega powyżej kręgu szczytowego (TU: kaletka maziowa – kaletka podwięzadłowa karkowa przednia); dalej nad kręgami szyjnymi (TU: również kaletka podwięzadłowa karkowa tylna – pomiędzy wyrostkiem kolczystym kręgu obrotowego a więzadłem karkowym)

Ad.2
Więzadło karkowe bardzo dobrze wyrażone u przeżuwaczy
TU: Mały obszar – okolica zamałżowinowa regio retroauricularis.
U świni bardzo mało tkanki podskórnej  służy jako miejsce iniekcji domięśniowych i podskórnych.

Ad.3 = dół zażuchwowy fossa retromandibularis
TU: przyusznica + głębiej ślinianka żuchwowa + węzły chłonne zagardłowe (u świni do badania tylko post mortem; u przeżuwaczy jeden dostępny do badań klinicznych

U konia: bardzo głęboko położony uchyłek trąbki słuchowej ograniczony przez:
GÓRA i TYŁ: skrzydła atlasu
PRZÓD: 4-5 cm od tylnego brzegu gałęzi żuchwy (wchodzi pod nią od strony przyśrodkowej)
DOLNIE: gardło i krtań
- często ulega zapaleniom
- ok. 0,5 l pojemności

Miejsca bezpiecznego „otwierania” worka powietrznego:
A. Trójkąt Wiborga (ograniczony przez: tylny brzeg gałęzi żuchwy - żyła szczękowa – końcowe ścięgno mięśnia mostkowo-żuchwowego)
Odległość do worka ok. 12 cm; otwarcie worka od dołu  lepszy wypływ wydzieliny
B. Wykorzystanie skrzydła atlasu – łatwe do wyznaczenia. Cięcie równoległe do skrzydła – na szerokość palca poniżej jego brzegu.
Otwarcie worka od góry.

Ad.4
W domu przypomnieć wszystkie wiadomości o mięśniu ramienno-głowowym (miejsce iniekcji domięśniowych  cienka, przesuwalna skóra – iniekcje pod i śródskórne)

TU: węzły chłonne szyjne powierzchowne (pod mięśniem ramienno-głowowym, przed przednim brzegiem łopatki). Jedne z większych węzłów chłonnych regionalnych, dobrze wyrażone u mięsożernych i przeżuwaczy. U świni występują w liczbie kilku, trudniej wyczuwalne. U konia bardzo trudne do zlokalizowania z powodu ich ilości (kilka) wielkości, grubości i napięcia w tym miejscu mięśnia ramienno-głowowego.

Ad.5
Żyła szyjna zewnętrzna  położona w bruździe szyjnej / rynience jarzmowej
Budowa:
GÓRA: mięsień ramienno-głowowy
DÓŁ: mięsień mostkowo-żuchwowy (brak u mięsożernych TU: m. mostkowo-sutkowy
DNO: górne 1/3 szyi stanowi mięsień łopatkowo-gnykowy (koń) bądź m. mostkowo-sutkowy (przeżuwacze)

MIEJSCE INIEKCJI DOŻYLNYCH 

W celu uwidocznienia w/w żyły należy ją ucisnąć poniżej miejsca wkucia.

W górnej 1/3 szyi u konia– m. łopatkowo-gnykowy (mostkowo-sutkowy) będzie oddzielał żyłę szyjną zewnętrzną od pęczka nerwowo-naczyniowego szyi (tęt. szyjna wspólna, pień błędno-współczulny, przewód chłonny tchawiczy, nerw krtaniowy wsteczny)
U przeżuwaczy jest inaczej gdyż występujący u nich mięsień mostkowo-sutkowy stanowi dno rynienki jarzmowej na całej jej długości.

W okolicy dolnej – przełyk i tchawica
Przełyk położony górnie w stosunku do tchawicy, z wyjątkiem wpustu jamy klatki piersiowej, gdzie zbacza na stronę lewą tworząc pętlę, aby powtórnie znaleźć się nad tchawicą.
Mięśnie poniżej tchawicy (dolna jej powierzchnia):
Mięsień mostkowo-gnykowy + mostkowo tarczowy, przedzielone wstawką powięziową – przegroda międzymięśniowa  wykorzystywana przy tracheotomii

Na ćwiczeniach zapoznać się z topografią krtani – miejsce operacji dychawicy świszczącej

Comments are closed.