RELIGIA

RELIGIA
- religia: podstawowym składnikiem życia religijnego jest obrzęd (ryt); do natury religii należy jej aspekt społeczny;
* wierzenia w formie doktryny, artykułów wiary, wytłumaczeń zjawisk dla których nie ma racjonalnego rozumienia stanowią konieczną część religii;
* obrzędy takie, jak modlitwy, gesty etc., są zachowaniem przepisanym w kontaktach ze świętym
* z religijnymi wierzeniami i obrzędami są złączone obawa, strach, poszanowanie itp.
* przebłaganie jest postępowaniem uważanym za podobające się Bogu i właściwe religijnym wymogom;
* prawie wszystkie religie są zorganizowane, ale ich stopień organizacji jest różny
* symbole wyrażają pewne aspekty wierzeń uważanych za ważne
- funkcje religii:
* osobowe – zaspokaja zapotrzebowanie na bezpieczeństwo i wytłumaczenie
^ swego rodzaju psychoterapia, źródło wsparcia i spokoju umysłu
^ wzmaga poczucia bezpieczeństwa
^ poczucie władzy jako wynik świadomości, że Bóg jest po stronie wierzącego
^ tłumaczy tajemnice i dostarcza ostatecznej racji
^ religia może być środkiem transcendencji samego siebie
* społeczne – społeczna kontrola i społeczny porządek
^ socjalizująca siła, budująca moralny porządek i ład
^ religia jako instytucja wspiera społeczne normy i walory w społ.
^ jest czynnikiem wpływającym na zmiany społeczne
^ systemy religijne nie mają jednoznacznego stosunku odnośnie konfliktu społecznego;
* według Maxa Webera – zorientowanie ludzi w kierunku pewnych działań;
* ostatnio funkcje religii w szerokim sensie, znacznie się poszerzyły, np. organizowanie życia kultur.
* analiza religii jako instytucji ma swe ograniczenia
- struktura i organizacja religii:
* kościół reprezentuje religię jak powszechną instytucje
* sekta – składa się z małej liczby wyznawców o woluntarystycznym nastawieniu
* denominacja – organizacja religijna pośrednia między sektą, a kościołem, np. protestanckie kościoły
* istnieje współzależność między kościołem, sektą i denominacją
* na poziomie denominacji znajdujemy różnego rodzaju formalne organizacje, które określają relacje między klerem a laikatem (ogół wiernych)
* statystyka wskazuje na ogromną ilość religii na świecie (ok. 200) i bardzo dużo denominacji
* pomimo znacznych różnic między religiami, istnieje obecnie współpraca między grupami różnych religii
* na terenie każdej religii da się zauważyć niekonsekwencję wiernych między tym w co wierzą, a tym jak postępują
- religia a społeczna stratyfikacja:
* kościół, zwłaszcza w średniowieczu, był kanałem awansu dla utalentowanych jednostek z niższych warstw
* mimo iż religia głosi równość, jest ona niejednokrotnie czynnikiem hamującym procesy egalitarne
* w sytuacji krajów komunistycznych istnieje również korelacja między statusem, a religią
- zmiany w religii:
* w USA proporcja ludzi, którzy przynależą do różnych kościołów ciągle wzrasta
* istnieją tendencje zjednoczeniowe między religiami
* wzrosło przygotowanie teologiczne i organizacyjne kleru tak, że duchowni są zdolni do bardziej efektywnego przewodzenia
* kościoły rozszerzyły zakres swoich funkcji na dziedziny rekreacyjne, kulturalne i społeczne;
* religia coraz bardziej ulega procesowi sekularyzacji
- problemy religii:
* różnorodność wierzeń powoduje konflikt wartości
* stratyfikacja i segregacja rasowa stanowi dylemat dla filozofii i wiary w powszechne braterstwo
* rozdźwięk między religijnymi ideałami, a aktualnym postępowaniem członków kościoła powoduje, że instytucjonalna sfera kościoła jest oskarżana o hipokryzję;
* rozdział kościoła od państwa jest trudny do zachowania w praktyce;

Comments are closed.